saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 7 de marzo de 2017

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 7 de marzo de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 28 de febreiro de 2017, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Texto lexislativo
 
 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, dos GG.PP. Popular de Galicia, de En Marea, dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia (doc. núm. 3669, 10/PPLC-000002)
 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017
 
Punto 2. Comparecencias en pleno
 
2.1 1133 (10/CPP-000004)
 Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
2.2 1135 (10/CPP-000006)
 Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para informar das liñas xerais de actuación do seu departamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
Punto 3. Mocións

 
3.1 5662 (10/MOC-000017)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para afrontar os problemas relacionados coa violencia no deporte. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 4095, publicada no BOPG n.º 57, do 01.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 21.02.2017)
 
3.2 5680 (10/MOC-000018)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co desenvolvemento do Pacto local. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 1510, publicada no BOPG n.º 21, do 29.11.2016, e debatida na sesión plenaria do 21.02.2017)
 
Punto 4. Proposicións non de lei en Pleno
 
4.1 694 (10/PNP-000046)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia respecto do establecemento dun marco de relacións laborais e negociación colectiva
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 15, do 16.11.2016
 
4.2 1347 (10/PNP-000123)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego co fin de analizar e consensuar todos os aspectos da adscrición dos centros das ensinanzas artísticas superiores ás universidades mediante convenio, así como posibilitar a súa incorporación ao Sistema universitario galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 21, do 29.11.2016
 
4.3 2514 (10/PNP-000237)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 14 máis
 Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Consello Galego de Pesca para a elaboración dun informe bianual destinado a mellorar a competitividade e sustentabilidade do sector pesqueiro
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 36, do 28.12.2016
 
4.4 3696 (10/PNP-000306)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Xustiza do incremento da planta do Ministerio Fiscal en Galicia, así como á Fiscalía Xeral do Estado da designación dun fiscal anticorrupción exclusivo para a comunidade autónoma
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017
 
4.5 4321 (10/PNP-000355)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo para o desenvolvemento en Galicia do Real decreto 575/2014, polo que se establecen as bases reguladoras das axudas para o impulso económico das comarcas mineiras do carbón, mediante o desenvolvemento de proxectos de infraestruturas e de restauración de zonas degradadas a causa da actividade mineira
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 62, do 08.02.2017
 
4.6 5105 (10/PNP-000425)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para darlle continuidade á autovía da Costa da Morte
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
4.7 5123 (10/PNP-000428)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acordo parlamentario referido á apertura dunha mesa de diálogo entre a patronal e os sindicatos, coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, para adoptar acordos que permitan a recuperación dos salarios ata acadar a media estatal e acadar a igualdade salarial efectiva entre homes e mulleres para o ano 2020, así como dar resposta ás necesidades de conciliación entre a vida laboral e familiar
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
4.8 5245 (10/PNP-000440)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
Punto 5. Interpelacións
 
 
5.1 2080 (10/INT-000083)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa Olalla e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co sector da automoción
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016
 
5.2 4113 (10/INT-000151)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre a política da Xunta de Galicia en relación co peche da venda ao público de billetes e do servizo de atención ao viaxeiro en diversas estacións de ferrocarril
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 57, do 01.02.2017
 
5.3 4594 (10/INT-000175)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política sanitaria na área de saúde de Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
5.4 5139 (10/INT-000196)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre a política do Goberno galego en materia de igualdade no traballo entre mulleres e homes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 5695 (10/POPX-000019)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a evolución da condición da muller en Galicia durante os mandatos do actual presidente da Xunta de Galicia
 
6.2 5740 (10/POPX-000020)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para frear o retroceso nas políticas de igualdade de xénero
 
6.3 5774 (10/POPX-000021)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as medidas elaboradas pola Xunta de Galicia para que os homes se involucren activamente na igualdade
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
 
7.1 5205 (10/POP-000668)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
 Sobre a asistencia dunha persoa inhabilitada para o exercicio de cargos públicos á reunión levada a cabo pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense coa alcaldesa de Melón na sede oficial desa delegación para tratar asuntos institucionais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
7.2 5678 (10/PUP-000059)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación da oferta de emprego público do ano 2017
 
7.3 4808 (10/POP-000620)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
 Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a aprobación do novo plan de xestión do lobo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
7.4 2660 (10/POP-000250)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 7 máis
 Sobre a execución pola Xunta de Galicia da estación intermodal no concello de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 43, do 12.01.2017
 
7.5 4813 (10/POP-000621)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun plan de reactivación de emprego na comarca de Ordes para as mulleres que traballaron nas empresas de confección e que están desempregadas na actualidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 16.02.2017
 
7.6 5590 (10/PUP-000061)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do mantemento da oferta pública de emprego anunciada para o ensino no ano 2017
 
7.7 5773 (10/PUP-000062)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre a data prevista pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a convocatoria das oposicións anunciadas no ensino público para o ano 2017
 
7.8 3581 (10/POP-000418)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 5 máis
 Sobre a actividade levada a cabo no eido dos transplantes en Galicia no ano 2016
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017
 
7.9 5095 (10/POP-000655)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre a situación do proceso de ampliación do Hospital de Montecelo, en Pontevedra
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
7.10 5220 (10/POP-000670)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a garantía do cumprimento de todos os requisitos legais no concurso da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para a adxudicación do servizo de transporte sanitario urxente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 71, do 22.02.2017
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2017
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina