saltar ao contido

Acordo da Comisión de estudo e análise das reformas da política forestal, do 27 de abril de 2018

A Comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017 , na súa sesión do día 27 de abril de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Composición, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
 
Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
 
Designación da Ponencia que se encargará de redactar o proxecto de ditame da Comisión.
- 20218 (10/SCNP-000008)
 
G.P. Popular de Galicia (P):
Don José González Vázquez (titular)
Don Silvestre José Balseiros Guinarte (suplente)
 
G.P. de En Marea (EM):
Don David Rodríguez Estévez (titular)
Dona Paula Quinteiro Araujo (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don Xaquín Fernández Leiceaga (titular)
Don José Antonio Quiroga Díaz (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Don José Luis Rivas Cruz (titular)
Don Xosé Luis Bará Torres (suplente)
 
Santiago de Compostela, 27 de abril de 2018

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina