saltar ao contido

Acordos da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o día 11.05.2018

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 11 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 29461 (10/PNC-002346)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe do posible custo económico, para as principais frotas pesqueiras galegas afectadas, da implantación da obriga de desembarque de todas as capturas realizadas
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia á elaboración dun informe co custe económico que pode supoñer para as principais frotas pesqueiras galegas afectadas a implantación da obriga de desembarque e coas alternativas de flexibilidade que recolle a normativa."

Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 5322 (10/PNC-000509)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 3 máis
Sobre a execución pola Xunta de Galicia das obras de dragaxe do Porto Chico, de Foz
BOPG n.º 75, do 01.03.2017
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acometer de xeito urxente as obras de dragado do Porto Chico de Foz."

- 29234 (10/PNC-002318)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa transferencia á Xunta de Galicia das competencias sobre os centros do Instituto Oceanográfico Español existentes en Galicia, así como as reivindicacións dos seus traballadores
BOPG n.º 293, do 18.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:

-Demandar ao Estado español o traspaso de competencias para a total xestión económico administrativa dos centros do Instituto Oceanográfico Español hoxe en día en Galicia co obxecto de que pasen a formar parte da estrutura propia da Xunta
 
-Instar  ao  Ministerio  de  Economía,  Industria  e  Competitividade  do  Estado español,   mentres  non  se   dea  traslado   das   competencia   en   xestión  económico administrativa a iniciar un proceso de descentralización dos centros e das infraestruturas do Instituto Oceanográfico Español, nomeadamente para os centros e infraestruturas con sede en Galicia, na cidade da Coruña e na cidade de Vigo, para seren xestionados segundo as súas propias necesidades.
 
-Instar  ao  Ministerio  de  Economía,  Industria  e  Competitividade  do  Estado español, a atender ás demandas das traballadoras e dos traballadores dos centros do IEO, nomeadamente as referidas á creación dunha bolsa de emprego, ao aumento en investimentos en I+D+i e a atención prioritaria para a aprobación áxil de proxectos e no deseño dun modelo actualizado, coa necesaria modernización no sistema de xestión e na estrutura do organismo.”
 
 
- 29459 (10/PNC-002345)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a intensificación polo Goberno galego dos labores de vixilancia contra o furtivismo naquelas zonas de maior incidencia, en especial nos eidos da comercialización e da restauración e coincidindo coas datas festivas, nas que os produtos do mar acadan maior prezo no mercado
BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a intensificar os labores de vixilancia contra o furtivismo naquelas zonas de maior incidencia, especialmente nos eidos da comercialización e da restauración e coincidindo con datas festivas nas cales os produtos acadan maior prezo no mercado, a través de inspeccións en puntos de venda e en establecementos de hostalería.”
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina