saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 5 de xuño de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 5 de xuño de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 29 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto preliminar.
 
 Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia do novo deputado  D. Jesús Miguel Prado Patiño
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia (doc. núm. 29249, 10/PPL-000018)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 292, do 17.04.2018
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación (doc. núm. 29557, 10/PPL-00019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 295, do 24.04.2018
 
Punto 2. Comparecencias
 
 31528 (10/CPP-000064)
 Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para informar das políticas de apoio ás familias e á conciliación
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 31362 (10/MOC-000091)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación e as condicións laborais do persoal do Sergas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 3070, publicada no BOPG nº 48, do 19.1.2017, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
3.2 31364 (10/MOC-000092)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa protección do patrimonio cultural do Camiño de Santiago (Moción a consecuencia da Interpelación nº 30455, publicada no BOPG nº 302, do 9.5.2018, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
3.3 31372 (10/MOC-000093)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabo para garantir a plenitude dos dereitos das persoas galegas retornadas (Moción a consecuencia da Interpelación nº 2127, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 22.5.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 8675 (10/PNP-000818)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da implantación da figura do enriquecemento inxusto ou ilegal no Código penal, co fin de avanzar na loita contra a corrupción
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017
 
4.2 19335 (10/PNP-001426)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre o fomento e acollemento polo Goberno galego, de xeito complementario ao investimento público en tecnoloxía sanitaria, de todas aquelas actuacións de mecenado que redunden nunha mellora do servizo ao doente
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017
 
4.3 30118 (10/PNP-002221)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a reforma do sistema de elección de vogais do Consello Xeral do Poder Xudicial e a garantía da independencia do poder xudicial
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.4 30384 (10/PNP-002248)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa proposta de unificación dos programas de axudas para persoas desempregadas, así como coa compatibilidade entre as prestacións por desemprego e as rendas sociais autonómicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
4.5 30476 (10/PNP-002257)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa redacción do proxecto de accesos á nova estación de autobuses, o cronograma da tramitación administrativa necesaria e os prazos contractuais previstos para garantir o seu acceso axeitado, así como as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do inicio e execución das obras desa estación
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.6 30674 (10/PNP-002263)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa planificación da atención hospitalaria e a cobertura das vacacións do persoal durante os meses de verán
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
4.7 30849 (10/PNP-002284)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre a constitución pola Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, dunha mesa de traballo interuniversitaria contra a violencia machista, así como a dotación do orzamento necesario para o desenvolvemento da súa actividade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
4.8 31093 (10/PNP-002306)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coas prestacións de carácter asistencial e por desemprego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 309, do 23.05.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 18190 (10/INT-000595)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre o tratamento de residuos líquidos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 191, do 11.10.2017
 
5.2 23550 (10/INT-000783)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación de precariedade do mercado do traballo en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
5.3 30608 (10/INT-001014)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Lago Peñas, José Manuel
 Sobre a situación do sistema financeiro galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 305, do 16.05.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 31498 (10/POPX-000094)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a valoración do presidente da Xunta de Galicia relativa á corrupción na trama Gürtel e o Partido Popular de Galicia
 
6.2 31499 (10/POPX-000095)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a valoración polo presidente da Xunta dos efectos para Galicia dos recentes acontecementos que sacudiron a política española
 
6.3 31502 (10/POPX-000096)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre a militancia do presidente da Xunta só con Galicia por riba de calquera circunstancia
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
 
7.1 31436 (10/PUP-000168)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
 Sobre os plans de actuación inmediata desenvolvidos polo Goberno galego para axudar as persoas directamente afectadas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.2 31460 (10/PUP-000169)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para atender de forma urxente as necesidades das vítimas e familias afectadas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.3 31473 (10/PUP-000170)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 7 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar as persoas que viron danadas as súas vivendas pola explosión dunha pirotecnia o 23 de maio de 2018 no concello de Tui
 
7.4 26175 (10/POP-003111)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica de Armas da Coruña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
  
7.5 26702 (10/POP-003179)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para intermediar no conflito laboral do persoal do servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 268, do 28.02.2018
 
7.6 28710 (10/POP-003377)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade asistencial ofrecida no Hospital de Verín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.7 29945 (10/POP-003508)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre os datos da Consellería de Sanidade referidos aos resultados da aplicación do Decreto 105/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
7.8 28622 (10/POP-003367)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as razóns do Goberno galego para non reforzar con persoal fixo os equipos de valoración e orientación para a discapacidade para rematar coa lista de espera nas valoracións do grao de discapacidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
7.9 31430 (10/PUP-000167)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do proxecto de megaminaría nos concellos de Touro e do Pino, dado o seu impacto medioambiental no sector produtivo da ría de Arousa
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 29 de maio de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina