saltar ao contido

Composición da Comisión de investigación sobre o accidente producido durante a celebración do festival do Marisquiño

 
Constitución e composición da Comisión non permanente de investigación para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse
 
A Comisión non permanente de investigación para determinar as causas e dirimir as responsabilidades políticas no accidente producido o pasado 12 de agosto durante a celebración do festival do Marisquiño en Vigo, así como propoñer actuacións necesarias para evitar que sinistros destas características poidan repetirse, na súa sesión do día 27 de setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
-  (10/COCE-000006)
Constitución da comisión
 
-  (10/CEEM-000036)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Dona Cristina Isabel Romero Fernández (P)
(presidenta)
Don Jacobo Moreira Ferro (P)
(vicepresidente)
Dona Carmen Santos Queiruga (EM)
(secretaria)
 
Vogais:
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Don Jaime Castiñeira Broz
Dona Teresa Egerique Mosquera
Dona María Ángeles García Míguez
Don José Alberto Pazos Couñago
Dona Paula Prado del Río
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):
Don Luis Villares Naveira

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Abel Fermín Losada Álvarez
Dona Patricia Vilán Lorenzo
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Don Xosé Luis Bará Torres

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina