saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 20 de novembro de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 20 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de novembro de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Comparecencia
 
 38089 (10/CPP-000083)
 Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para informar das actuacións para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero en Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
Punto 2. Textos lexislativos
2.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa  popular, para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais (doc. núm. 19044, corrección de erros doc. núm. 21081, 10/PPLI-000003)
Publicación da Proposición de lei, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (doc. núm. 32947, 10/PPL-000026)
 Publicación da Proposición de lei, BOPG n.º 331, do 04.07.2018
 
Punto 3. Mocións
 
3.1 40031 (10/MOC-000112)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en materia de vivenda. (Moción, a consecuencia da interpelación nº 35115, publicada no BOPG nº 352, do 05.09.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.11.2018)
 
3.2 40050 (10/MOC-000113)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa Rede galega de atención temperá. (Moción, a consecuencia da interpelación nº 38782, publicada no BOPG nº 375, do 24.10.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.11.2018)
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 
4.1 23492 (10/PNP-001703)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para combater a violencia de xénero contra as mulleres maiores de sesenta e cinco anos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
4.2 29816 (10/PNP-002188)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
 Sobre a implantación e aplicación polo Goberno galego das medidas normativas e regulamentarias necesarias para evitar, a partir do curso 2018-2019, a exixencia polos centros escolares de uniformes diferentes para cada sexo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.3 30032 (10/PNP-002210)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 8 máis
 Sobre o requirimento polo Goberno galego aos concellos de Ferrol e Pontevedra da realización dos trámites necesarios para a posta en marcha, o máis axiña posible, do servizo de transporte urbano
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
4.4 33233 (10/PNP-002513)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para protexer as vítimas de violencia de xénero, menores e testemuñas nas dependencias xudiciais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 338, do 19.07.2018
 
4.5 34769 (10/PNP-002615)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia para mellorar a atención primaria no Servizo Galego de Saúde
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 349, do 31.08.2018
 
4.6 35217 (10/PNP-002628)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre o incremento polo Goberno galego da contía destinada de xeito específico á prevención, tratamento e loita contra a violencia machista ata chegar, cando menos, ao 1% do total no Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 352, do 05.09.2018
 
4.7 39495 (10/PNP-002940)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa solicitude de aprobación da modificación puntual do Plan urbanístico do Concello de Mos para executar un proxecto deportivo e comercial nas parroquias de Tameiga e Pereiras
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
4.8 39685 (10/PNP-002961)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Míguez, María Ángeles e 13 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en materia de violencia de xénero
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 06.11.2018
 
Punto 5. Interpelacións
 
5.1 27682 (10/INT-000892)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa dotación de medios humanos e materiais dos servizos de urxencias dos centros hospitalarios
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
5.2 36087 (10/INT-001202)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto en Galicia da suba constante do prezo da electricidade
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 354, do 12.09.2018
 
5.3 38227 (10/INT-001266)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos proxectos de instalacións de xestión e tratamento de residuos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018
 
5.4 38579 (10/INT-001276)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
 Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais das mulleres que traballan limpando pisos, hoteis e apartamentos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
6.1 40153 (10/POPX-000115)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa resposta xudicial e institucional, incluída a da Xunta de Galicia, ao asasinato de 45 mulleres na última década
 
6.2 40154 (10/POPX-000116)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a avaliación da política do Goberno galego en materia de dotación de servizos e equipamentos sanitarios
 
6.3 40155 (10/POPX-000117)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre as políticas que vai levar a cabo o Goberno galego para rematar cos condicionantes de xénero na desigualdade económica e garantir os dereitos reprodutivos das mulleres
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 
7.1 40130 (10/PUP-000202)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa e 4 máis
 Sobre o tipo de actuacións ás que se van aplicar os máis de oito millóns de euros correspondentes aos fondos recibidos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para políticas de prevención de violencia de xénero no rural
 
7.2 40132 (10/PUP-000203)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir as reivindicacións dos traballadores da CRTVG que os levan á folga no mes de novembro de 2018
 
7.3 40096 (10/PUP-000200)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da misión especial a China encabezada pola Xunta de Galicia para participar na I Feira Internacional de Importación
 
7.4 40105 (10/PUP-000201)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa demora na construción das fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia en Ferrol
 
7.5 36800 (10/POP-004348)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa baixada na valoración da sanidade pública galega
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
7.6 37057 (10/POP-004372)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
 Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a implantación do servizo de Hemodinámica as 24 horas do día no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 362, do 26.09.2018
 
7.7 38820 (10/POP-004548)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
 Sobre as previsións do Goberno galego respecto do financiamento dun proxecto de residencia pública para persoas maiores en Boiro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
7.8 39173 (10/POP-004589)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
 Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de que Galicia conte cun plan estratéxico propio, cara ao vindeiro período da Política Agraria Común, no que se teñan en conta as características do país
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 378, do 31.10.2018
 
7.9 36641 (10/POP-004332)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
 Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución que presenta nos últimos anos a presenza da muller no sector marítimo-pesqueiro
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 359, do 20.09.2018
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2018
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina