saltar ao contido

Moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia o 17 de decembro de 2019


 
2.1 59777 (10/MOC-000171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. (Moción consecuencia da Interpelación nº 44596, publicada no BOPG nº 423, do 31.01.2019, e debatida na sesión plenaria do 03.12.2019)
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a:
 
1.- Presentar no Parlamento un informe detallado do accidente do buque Blue Star, dende o seu inicio até o momento actual, no que como mínimo conste:
 
a) Por que saíu o buque do seu fondeadoiro en Ares, cando había alerta amarela pola intensidade do vento, mar de fondo e ondas de cinco metros.
 
b) Quen autorizou ou permitiu o movemento do buque, así como se foi monitorizado ou controlado o seu movemento.
 
c) En que momento se tivo coñecemento, ou se preveu, que o buque embarrancara.
 
d) Que medidas se adoptaron por este motivo, e en que momento; que dispositivo de salvamento marítimo se activou, e a partir de cando, en cada caso.
 
e) Que relación institucional mantivo o Goberno español (Subdelegación, capitanías, Salvamento Marítimo) coa Xunta de Galicia durante todo este proceso.
f) Cal foi a participación na Xunta de Galicia na toma de decisións.
 
g) Que investigación, obxectiva e neutral, se vai realizar para esclarecer os motivos e circunstancias que rodean o accidente.
 
h) Que se vai facer co “Blue Star”.
 
2.- Proceder a manter informado de xeito permanente ao sector pesqueiro e marisqueiro eventualmente afectado (confrarías e agrupacións de Ares, Pontedeume, Miño, Sada, Lorbé e A Coruña).
 
3.- Poñer en marcha todas as medidas precisas para garantir a protección do ecosistema mariño e a actividade produtiva pesqueira marisqueira da ría de Ares.
 
4.- Poñer en marcha todas as accións precisas, incluídas liñas de axudas, para garantir, dun xeito áxil, as rendas do sector pesqueiro e marisqueiro da ría de Ares, diante da  comunicación ás confrarías da prohibición de faenar a menos dunha milla do lugar no que está embarrancado o “Blue Star”.
 
5.- Esixir a garantía de dotación de medios, sistemas e protocolos de control para enfrontar calquera incidente ou accidente marítimo que se poida producir no futuro na ría de Ares, na súa condición de zona de servizo ou fondeadoiro dos portos de A Coruña e Ferrol”.
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación.
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina