saltar ao contido

Acordo da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, celebrada o 6 de xullo de 2021

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 6 de xullo de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación con modificacións

- 16894 (11/PNC-001713)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 13 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a defensa do sector marisqueiro
BOPG n.º 152, do 09.06.2021

Sométese a votación por puntos co resultado seguinte:

Puntos 1,3,4,5:resultan aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes

Punto 2: resulta aprobado por 10 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

“O Parlamento de Galicia acorda:

1º.- Instar a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno central para que retire, de xeito inmediato, o recurso contencioso-administrativo presentado polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico e dirixido a derrogar o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o período 2021-2023.

2º.- Manifestar como resolución a súa oposición ante un novo ataque inxustificado do Goberno de España ao marco competencial vixente, e nomeadamente as competencias exclusivas da  Xunta de Galicia, neste caso a través do complexo mar-industria e moi en particular do labor das mariscadoras e mariscadores galegos.

3º.- Facer público o expediente completo sobre o Plan Xeral de Explotación Marisqueira 2021-2023.

4º.- Instar a Xunta de Galicia a desenvolver as accións precisas para defender ata as últimas instancias os intereses do sector marisqueiro galego, e un modelo de xestión dos recursos autónomo, con décadas de historia e baseado na coxestión dos recursos que ten demostrado a súa eficacia, e abrir un diálogo entre o Goberno Central e a Xunta de Galicia.

5º.- Instar a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado a activación da Comisión de Transferencias co obxecto de iniciar o procedemento para o traspaso das competencias pendentes a Galicia, nomeadamente e tal e como se acordou polo pleno do Parlamento no mes de marzo, a xestión do dominio público marítimo-terrestre e a ordenación do sector pesqueiro e de investigación oceanográfico.”

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021

María Montserrat Prado Cores
         Vicepresidenta 2.ª


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina