saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 301 resultados.
Mostrando 81 - 100

08/PL-000030

Proxecto de lei do turismo de Galicia

1.(31/05/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 65309 2.(31/05/2011) Entrada de

08/PL-000029

Proxecto de lei de mobilidade de terras

1.(10/05/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 64874 2.(10/05/2011) Entrada de

08/PL-000028

Proxecto de lei da Área Metropolitana de Vigo

1.(03/05/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 64608 2.(03/05/2011) Entrada de

08/PL-000027

Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia

1.(27/04/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 64321 2.(02/05/2011) Admisión a

08/PL-000026

Proxecto de lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira

1.(15/04/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 64031 2.(15/04/2011) Entrada de

08/PL-000025

Proxecto de lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia

1.(01/04/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 63386 2.(01/04/2011) Entrada de

08/PL-000024

Proxecto de lei de convivencia e participación da comunidade educativa

1.(21/03/2011) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 62452 2.(21/03/2011) Admisión a

08/PL-000022

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011

1.(20/10/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 52924 2.(20/10/2010) Solicitude de

08/PL-000023

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

1.(20/10/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 52925 2.(20/10/2010) Admisión a

08/PL-000021

Proxecto de lei reguladora do Consello Galego da Competencia

1.(06/10/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 51987 2.(06/10/2010) Entrada de

08/PL-000020

Proxecto de lei do comercio interior de Galicia

1.(27/09/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 49731 2.(27/09/2010) Informe de

08/PL-000019

Proxecto de lei de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia

1.(06/09/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 47411 2.(06/09/2010) Entrada de

08/PL-000018

Proxecto de lei polo que se inclúe unha disposición transitoria sexta na Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das Leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia

1.(03/09/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 47272 2.(03/09/2010) Entrada de

08/PL-000017

Proxecto de lei de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de Gardacostas de Galicia

Proxecto de lei de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o Servizo de

08/PL-000016

Proxecto de lei de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu financiamento, e outras medidas tributarias

1.(19/07/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 41655 2.(19/07/2010) Entrada de

08/PL-000015

Proxecto de lei de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade

1.(28/06/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 39688 2.(28/06/2010) Entrada de

08/PL-000014

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010

Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010

08/PL-000013

Proxecto de lei de augas de Galicia

1.(07/06/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 37112 2.(07/06/2010) Entrada de

08/PL-000012

Proxecto de lei polo que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

do Home e da Muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en

08/PL-000011

Proxecto de lei de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

1.(13/01/2010) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 18846 2.(13/01/2010) Entrada de

saltar ao pe de páxina