saltar ao contido

Busca de expedientes

Formulario de busca de expedientes

Data do documento
Lexislaturas
Tipos de expediente
: Acceso á información pública
: Acordos interpretativos, normas complementarias, criterios aplicación
: Alteración da condición de deputado: sanción
: Aprobación do Ditame da Comisión
: Comité das Rexións. Rede de subsidiariedade
: Comparecencia ante a Comisión (Lei de transparencia)
: Comparecencia en Comisión (artigo 44.1.2 e 3)
: Comparecencia: Informe anual violencia de xénero (Lei 11/2007)
: Comparecencia: Memoria anual da Fiscalía Superior de Galicia
: Comparecencia: Memoria Defensa Competencia (Lei 1/2011)
: Comparecencias en Comisión
: Comparecencias en comisións especiais de estudo
: Comparecencias en comisións especiais de investigación
: Comparecencias en Pleno
: Comunicación en Comisión
: Comunicacións en Pleno
: Conselleiros Caixas Aforros: Elección representantes da CAG
: Consello Consultivo de Galicia: procedemento de designación
: Consello de Administración da Corporación RTVG. Elección
: Consello de Bibliotecas de Galicia. Elección
: Consello de Contas. Designación
: Consello de Contas. Informe de fiscalización
: Consello de Contas. Informe de fiscalización das eleccións
: Consello de Contas: Programa Anual de Traballo
: Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. Elección
: Consello Galego de Estatística.Designación
: Consello Galego de Universidades. Elección
: Consello Rector do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais. Des
: Consello Universitario de Galicia
: Consellos sociais das universidades: elección representantes
: Constitución
: Constitución da comisión especial
: Contabilidade dos grupos parlamentarios
: Contal xeral
: Control da aplicación do principio de subsidiariedade na Unión Europea
: Convenios entre Comunidades Autónomas
: Debate estado da Autonomía
: Declaración de hostilidade e entorpecemento funcionamento Valedor
: Declaración voluntaria de bens
: Declaracións institucionais
: Decreto Lexislativo
: Delegación de voto
: Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas no art. 44
: Dereito de petición
: Designación da Ponencia encargada de elaborar o proxecto de ditame
: Designación de vogais na Xunta Electoral de Galicia
: Elección de membros do Consello Asesor da RTVE en Galicia
: Elección do Consello de Administración da CRTVG
: Elección membros da Mesa
: Estado execución orzamentaria en comisión
: Fundación Galicia Obra Social. Designación de patróns
: IGAPE. Información
: Información artigo 44
: Información artigo 9
: Informe anual (Lei 12/2010, de racionalización do gasto farmacéutico)
: Informe anual (Lei 12/2013, de garantías de prestacións sanitarias)
: Informe anual de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia
: Informe das contas anuais da Corporación RTVG
: Informe Dereito Civil de Galicia
: Informe do Valedor do Pobo
: Informe extraordinario do Valedor do Pobo
: Informe Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (lei 14/07)
: Informe sobre a disposición do fondo de continxencia
: Informe trianual (Lei 2/2014, igualdade de trato e non discriminación)
: Interpelacións
: Investidura
: Limite de gasto non financeiro do orzamento da Comunidade Autónoma
: Liquidación do orzamento do Parlamento
: Mandato marco da Corporación Radio Televisión de Galicia
: Memoria anual do Consello Consultivo de Galicia
: Memoria Anual do Consello de Contas
: Memoria anual do consello social da universidade (Lei 6/2013)
: Memoria anual do estado das Directrices de Ordenación do Territorio
: Memoria anual do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
: Memoria sobre a execución da función de servizo público
: Moción de censura
: Mocións
: Modificacións orzamentarias en comisión
: Normas de funcionamento da Comisión
: Organización e normas de funcionamento da Administración Parlamentaria
: Plan de traballo
: Plan Económico Financeiro Global
: Plan estratéxico do Consello de Contas
: Plan estratexico galego
: Plan Galego de Estatística
: Plan galego de investigación e desenvolvemento tecnolóxico
: Ponencia conxunta
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas con resposta escrita
: Preguntas de iniciativa popular
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante a Comisión
: Preguntas orais ante o Pleno
: Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
: Preguntas para resposta por escrito
: Preguntas urxentes
: Programa estatístico anual
: Programas e Plans
: Proposición de lei
: Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular
: Proposición de lei de reforma do regulamento
: Proposición de lei para presentar perante o Congreso
: Proposicións non de lei de iniciativa popular
: Proposicións non de lei en Comisión
: Proposicións non de lei en Pleno
: Proxecto de lei
: Proxecto de modificación do Regulamento Org. e Func. Valedor do Pobo
: Proxecto de Regulamento do réxime interior do Consello de Contas
: Reclamación sobre o status do parlamentario
: Recurso de inconstitucionalidade
: Reforma do Estatuto da CAG
: Renuncia á condición de Deputado
: Réxime interior
: Senadores da Comunidade autónoma de Galicia. Designación
: Sociedades Públicas. Orzamento
: Solicitude
: Solicitude de Comisión permanente non lexislativa
: Solicitude de comisións non permanentes (Art. 50-51)
: Solicitude de convocatoria da Deputación Permanente
: Solicitude de convocatoria de comisión
: Solicitude de convocatoria de comisión extraordinaria
: Solicitude de convocatoria de pleno extraordinario
: Solicitude de convocatoria ou de inclusión de asuntos no Pleno
: Solicitude de creación de comisións de investigación (Art. 52)
: Tribunal Constitucional. Proposta de maxistradas/os para o Senado
: Unión Europea. Rede de Seguimento da Subsidiariedade
: Valedor do Pobo. Procedemento de elección do valedor
: Valedor do Pobo. Proposta de persoa adxunta
: Valedor do Pobo. Proposta nomeamento vicevaledores
: Visita de traballo

Resultados da busca de expedientes

Atoparonse 301 resultados.
Mostrando 161 - 180

07/PL-000002

Polo que se modifica a Lei 3/1993, do 16 de abril, das parzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia

1.(04/11/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 1251 2.(04/11/2005) Entrada de

07/PL-000001

De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006

De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006

06/PL-000059

Pola que se modifica a Lei 1/2005, do 4 de xaneiro, do Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia

1.(19/04/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 22313 2.(19/04/2005) Informe de

06/PL-000058

De creación da autoridade galega de protección de datos

1.(18/04/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 22289 2.(18/04/2005) Entrada de

06/PL-000057

De Policía da Comunidade Autónoma de Galicia

1.(08/03/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 21510 2.(08/03/2005) Entrada de

06/PL-000056

do Voluntariado de Galicia

1.(23/02/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 21244 2.(23/02/2005) Entrada de

06/PL-000055

do deporte de Galicia

1.(08/02/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20919 2.(08/02/2005) Entrada de

06/PL-000054

De Administración Local de Galicia

1.(01/02/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20827 2.(01/02/2005) Entrada de

06/PL-000053

de creación da Área Metropolitana de Vigo

1.(27/01/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20459 2.(27/01/2005) Entrada de

06/PL-000051

De creación do Colexio Profesional de Logopedas de Galicia.

1.(07/01/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20142 2.(07/01/2005) Entrada de

06/PL-000052

pola que se modifica a Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola que se crea a Escala de Axentes Facultativos Mediombientais da Xunta de Galicia.

1.(07/01/2005) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20143 2.(14/01/2005) Admisión a

06/PL-000050

de fundacións de interese galego

1.(30/12/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 20115 2.(30/12/2004) Entrada de

06/PL-000049

Polo que se modifica a Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

1.(27/10/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 18483 2.(27/10/2004) Entrada de

06/PL-000048

De protección civil e xestión de emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia.

1.(26/10/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 18473 2.(26/10/2004) Entrada de

06/PL-000047

De medidas tributarias e de réxime administrativo.

1.(22/10/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 18443 2.(22/10/2004) Entrada de

06/PL-000046

De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2005.

: 19951 80.(17/12/2004) Publicación dictame da Comisión - Boletín Oficial 688 81.(20/12/2004) Debate do

06/PL-000045

De ordenación da minaría de Galicia

1.(15/10/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 18328 2.(15/10/2004) Entrada de

06/PL-000043

de creación do Colexio Profesional de Tecnólogos dos Alimentos de Galicia

1.(11/08/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 17162 2.(11/08/2004) Entrada de

06/PL-000044

modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

1.(11/08/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 17163 2.(11/08/2004) Entrada de

06/PL-000042

Remitindo PL de ordenación vitivinícola de Galicia.

1.(20/07/2004) Entrada da iniciativa - Rexistro de entrada: 16932 3.(20/07/2004) Entrada de

saltar ao pe de páxina