saltar ao contido

Mujer sentada

Autor Luís Seoane López
Data/Fecha 1974
Medidas 65x100 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O artista e intelectual Luís Seoane López é un caso á parte mais ben significado. Naceu en Buenos Aires en 1910, de pais coruñeses emigrantes, e con seis anos vén a Galicia, onde fará co tempo estudos de Dereito na Universidade de Compostela. Home de cidade toda a súa vida e comprometido cos movementos estudantís, relacionarase con Dieste, Eiroa ou Maside, co que o unirá amizade. Dende o debuxo e o grafismo, desenvolve un camiño como autor de viñetas e ilustrador de libros, como os Poemas do sí e do non de Cunqueiro, de 1933, e en revistas, e dende o ano seguinte exercerá como avogado laboral na Coruña. Coa Guerra Civil regresará á súa cidade natal e desenvolverá alí unha intensa actividade cultural que difundirá o mundo de Galicia dende Buenos Aires por Arxentina e Uruguai, a prol dos exiliados e emigrantes. O seu libro Homenaje a la Torre de Hércules, de 1945, foi galardoado en Nova York como un dos mellores libros editados da década. En 1958 leva a medalla da Exposición Universal de Bruxelas, do Senado da Nación Arxentina. Cultivou tamén o ensaio e foi divulgador e crítico de arte, gravador e pintor, e un consumado pintor de murais e deseñador de tapices e cerámica, actividade esta que o une a Isaac Díaz Pardo, no país do Mar da Plata primeiro, e logo con el, dende a amizade e coas ilusións renovadas, no proxecto do Laboratorio de Formas de Sargadelos, en Cervo, Lugo, en 1968, e en paralelo o Museo Carlos Maside de Arte Contemporánea e as Edicións do Castro. A súa arte hai que circunscribila á pegada das vangardas, dende Matisse a Picasso, Braque ou, principalmente, Fernand Léger, nunha síntese plástica que foi decantando até a fin dos seus días, en 1979, na Coruña. Nela, as súas formas independízanse do espazo rural-urbano para converterse en realidades plásticas autónomas co xesto do trazo, intermitente e fragmentario, que flota nos campos de cores planas, nunha liberación total mais sen perder a esencia do contido centrado en Galicia. Neste senso está a súa Mater Gallaecia, símbolo da Galicia da terra e o mar, campesiña e tamén urbana.

O terceiro dos óleos de Seoane no Parlamento é Mujer sentada, óleo sobre lenzo, coa firma na parte superior dereita (seoane) e a data ('74') no lado oposto. Sobre un fondo claro gris, o mestre Seoane, con catro cores e unhas poucas liñas, ao estilo de Matisse nos anos cincuenta, fai unha acaída figura feminina, sentada en pose cos brazos por tras da cabeza e pernas separadas, coas cores carne e verde na cabeza e a gorxa, reflectindo dende elas como a iluminación incide nesta parte do corpo, e outras dúas cores para o vestido, negro por diante e azul escuro debaixo. O rostro semella ter dúas caras, de perfil e de fronte, e tamén hai dúas facianas nos peitos, uns recursos que remiten ao cubismo de Picasso e á vangarda.

El artista e intelectual Luis Seoane López es un caso aparte mas bien significado. Nació en Buenos Aires en 1910, de padres coruñeses emigrantes, y con seis años viene a Galicia, donde hará con el tiempo estudios de Derecho en la Universidad de Compostela. Hombre de ciudad toda su vida y comprometido con los movimientos estudiantiles, se relacionará con Dieste, Eiroa o Maside, con el que lo unirá amistad. Desde el dibujo y el grafismo, desarrolla un camino como autor de viñetas e ilustrador de libros, como los Poemas del sí y del no de Cunqueiro, de 1933, y en revistas, y desde el año siguiente ejercerá como abogado laboral en A Coruña. Con la Guerra Civil regresará a su ciudad natal y desarrollará allí una intensa actividad cultural que difundirá el mundo de Galicia desde Buenos Aires por Argentina y Uruguay, a favor de los exiliados y emigrantes. Su libro Homenaje a la Torre de Hércules, de 1945, fue galardonado en Nueva York como uno de los mejores libros editados de la década. En 1958 gana la medalla de la Exposición Universal de Bruselas, del Senado de la Nación Argentina. Cultivó también el ensayo y fue divulgador y crítico de arte, grabador y pintor, y un consumado pintor de murales y diseñador de tapices y cerámica, actividad esta que lo une a Isaac Díaz Pardo, en el país del Mar de la Plata primero, y luego con él, desde la amistad y con las ilusiones renovadas, en el proyecto del Laboratorio de Formas de Sargadelos, en Cervo, Lugo, en 1968, y en paralelo el Museo Carlos Maside de Arte Contemporáneo y las Ediciones de Castro. Su arte hay que circunscribirlo a la huella de las vanguardias, desde Matisse a Picasso, Braque o, principalmente, Fernand Léger, en una síntesis plástica que fue decantando hasta el fin de sus días, en 1979, en A Coruña. En ella, sus formas se independizan del espacio rural-urbano para convertirse en realidades plásticas autónomas con el gesto del trazo, intermitente y fragmentario, que flota en los campos de colores planos, en una liberación total, pero sin perder la esencia del contenido centrado en Galicia. En este sentido está su Mater Gallaecia, símbolo de la Galicia de la tierra y el mar, campesina y también urbana.

El tercero de los óleos de Seoane en el Parlamento es Mujer sentada, óleo sobre lienzo, con la firma en la parte superior derecha (seoane) y la fecha ('74') en el lado contrario. Sobre un fondo claro gris, el maestro Seoane, con cuatro colores y unas pocas líneas, al estilo de Matisse en los años cincuenta, hace una acaída figura femenina, sentada en pose con los brazos tras la cabeza y las piernas separadas, con los colores carne y verde en cabeza y garganta, reflejando desde ellas cómo la iluminación incide en esta parte del cuerpo, y otros dos colores para el vestido, negro por delante y azul oscuro debajo. El rostro parece tener dos caras, de perfil y de cara, y también hay dos caras en los pechos, unos recursos que remiten al cubismo de Picasso y a la vanguardia.

saltar ao pe de páxina