saltar ao contido

Lexisla con Nós

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. (10/PL-000020)

Opinións

1 - Escrito por C. Marcelina o 31/10/2019 04:08

PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas DE Traballo Social da Xunta, está mal o apartado de titulación por estar mal a redacción do apartado "titulación" na Lei. 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou ben poñer: 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por axustada a dereito e á razón. saúdos

2 - Escrito por Steppenwolf o 31/10/2019 18:52

No punto 5, das medidas administrativas, pola que se crea a escala técnica de orientación laboral, chámame a atención que sirva calquera titulación, tendo en conta a especificidade dos perfís e requisitos que a Xunta (consellería de traballo) esixe aos orientadores laborais que subvenciona ás entidades locais.

3 - Escrito por Mª José Redondas Vallejo o 03/11/2019 20:16

PROPOSTA DE EMENDA PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas de traballo social da Xunta, está mal o apartado de titulación porque xa está mal recollida a titulación na Lei 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). Coa a aceptación da emenda, o texto final debería quedar así: 1) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual na Lei 2/2015, xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que sexa aceptada a modificación por ajustarse a dereito e á razón.

4 - Escrito por Carmen Garcia o 04/11/2019 08:37

PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas DE Traballo Social da Xunta, está mal o apartado de titulación por estar mal a redacción do apartado "titulación" na Lei. 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou ben poñer: 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por axustada a dereito e á razón. saúdos

5 - Escrito por laura o 04/11/2019 10:01

PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas DE Traballo Social da Xunta, está mal o apartado de titulación por estar mal a redacción do apartado "titulación" na Lei. 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou ben poñer: 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por axustada a dereito e á razón. saúdos

6 - Escrito por Beatriz o 04/11/2019 10:02

PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas DE Traballo Social da Xunta, está mal o apartado de titulación por estar mal a redacción do apartado "titulación" na Lei. 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou ben poñer: 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por axustada a dereito e á razón. Saúdos

7 - Escrito por Mª Carmen Santos Alfonso o 04/11/2019 13:52

PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS: No borradpr da convocatoris de prazas de Traballo Social da Xunta de Galicia, está mal redactado o apartado referente á titulación, porque arrastra ese erro, por estar mal recollida a titulación na LEI 2/2015 "Na convocatoria (borrador) de prazas DE Traballo Social da Xunta, está mal o apartado de titulación por estar mal a redacción do apartado "titulación" na Lei. 2/2015. Na devandita Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas". Considermos que debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). Consideramos que o texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou ben poñer: 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización (dá pé ao intrusismo profesional) e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. URXE E É NECESARIO E PRECISO, modificar o sinalado anteriormente na Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, que requeriría dunha modificación mínima que considero que debe ser recollida na LEI DE MEDIADAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por axustada a dereito e á razón. Atentamente

8 - Escrito por Elisa o 04/11/2019 14:20

OBSERVACIÓNS: Cómpre ter en conta as numerosas solicitudes/opinións que figuran na Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2020, no sentido de que se refiren à unha pequena modificación na Lei de Función Pública de Galicia no realtivo a emendar un erro e aclarar a titulación esixida para o ingreso no corpo especial, grupo A2, escala de Traballo Social da Xunta de Galicia. GRAVE SITUACIÓN PROPICIADA POLO ERRO QUE FIGURA NA LEI 2/2005 DA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA RESPECTO Á TITULACIÓN REQUIRIDA PARA O INGRESO NO GRUPO A2 DO FUNCIONARIADO DA XUNTA DE GALICIA, ESCALA ESPECIAL. AS PROBAS SELECTIVAS CONVOCARANSE NOS PRÓXIMOS DÍAS E SE NON SE SOLVENTASE ESTE ERRO AS CONSECUENCIAS PARA A CIDADANÍA, OS PROFESIONAIS, OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS E O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS DESTES TITULADOS LEVARÍAN A SITUACIÓNS DE INTRUSISMO CONTRARIAS Á LEXISLACIÓN VIXENTE. DESA MANEIRA OBRIGARÍA ÁS ORGANIZACIÓNS COLEXIAIS, E AOS PROFESIONAIS COA TITULACIÓN UNIVERSITARIA OFICIAL DE DIPLOMATURA OU GRADO EN TRABALLO SOCIAL, A EMPRENDER AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E XUDICIAIS NECESARIAS PARA A DEFENSA DOS SEUS DEREITOS NAS DEMAIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DO ESTADO, O REQUISITO RELATIVO Á TITULACIÓN ESIXIDA PARA O ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA NESTA ESCALA ESPECIAL ESTÁ CORRECTAMENTE DELIMITADA: Diplomado en Traballo Social ou Graduado en Traballo Social. No borrador da convocatoria de acceso ao funcionariado, grupo A2 do Corpo Especial de Traballo Social da Xunta de Galicia, non é correcto o apartado que recolle a titulación requirida. A orixe deste erro procede do recollido na Lei. 2/2015. Polo tanto é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia. Esta modificación é mínima pero necesaria para o cuprimento da normativa vixente en materia da titulación universitaria que permite o exercizo da profesión de Traballadora ou Traballador Social. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, na escala de Traballo Social no apartado titulación se sinala, literalmente, que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como Taballador/a Social"( ademais do grao, o título de Asistente Social ou o de Diplomatura en Traballo Social). Desa maneira, o texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou Graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais, que habilite para exercer como Traballador/a Social. Ou, estimándose que sería máis claro: 2)Asistente Social, Diplomado en Traballo Social ou Graduado en Traballo social. A redacción actual na Lei 2/2015, xera malestar entre as/os profesionais, diferencias complexas de solventar respecto de outras Comunidades Autónomas, xera inseguridade xurídica e á imposibilidade de profesionalización e consolidación do Sistema público de Servizos Sociais de Galicia. Moitas grazas

9 - Escrito por Juana Maria Tubío o 04/11/2019 17:36

PROPOSTA DE EMENDA PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas de traballo social da Xunta, está mal o apartado de titulación porque xa está mal recollida a titulación na Lei 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). Coa a aceptación da emenda, o texto final debería quedar así: 1) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual na Lei 2/2015, xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que sexa aceptada a modificación por ajustarse a dereito e á razón.

10 - Escrito por Cristina o 04/11/2019 17:53

PARA INCLUIR NA LEI DE MEDIDAS: "Na convocatoria (borrador) de prazas DE Traballo Social da Xunta, está mal o apartado de titulación por estar mal a redacción do apartado "titulación" na Lei. 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de medidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou ben poñer: 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por axustada a dereito e á razón. saúdos

11 - Escrito por MARIA o 04/11/2019 17:57

"En la convocatoria (borrador) de plazas de Trabajo Social de la Xunta, en la redacción, apartado "titulación" en la Ley. 2/2015. Es preciso modificar la Ley 2/2015 del empleo público de Galicia, se trata de una modificación mínima que debe ser recogida en la ley de medidas. En la Ley 2/2015, en la Disposición "adicional novena. Escalas y especialidades de los cuerpos de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia" en la escala de trabajo social en el apartado titulación donde ponen literalmente que la titulación exigida será: " Diplomado en Trabajo Social o escalonado en una titulación equivalente de la rama de ciencias sociales y jurídicas"; Debería añadir : "Que habiliten para ejercer cómo trabajador/a social"( esto sería que además del grado, el título de asistente social o lo de diplomatura en trabajo social). El texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Trabajo Social o escalonado en una titulación equivalente de la rama de ciencias sociales y jurídicas, que habilite para ejercer cómo trabajador/a social. O bien poner: 2) Diplomado en Trabajo Social o Graduado en trabajo social o Asistente social A redacción actual genera malestar entre las/os profesionales, genera inseguridad jurídica y puede afectar a la profesionalización y la consolidación del Sistema público de Servicios sociales de Galicia. Esperamos que poda ser atendida esta petición, por ajustada a derecho y a la razón. saludos

12 - Escrito por MARIA o 04/11/2019 18:51

É importantísimo sinalar que no borrador da convocatoria do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo grao medio da escala de técnicos facultativos de servicios sociais, especialidade traballo social, da Administración especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, e necesario modificar o apartado de titulación redactado no borrador da convocatoria: "estar en posesión ou en condición de obter o día da publicación desta convocatoria no DOG o titulo de Diplomado en Traballo Social o graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas”. Está mal recollida a titulación na Lei. 2/2015, sendo preciso modificar a Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia, trátase de unha modificación mínima na disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" De forma que na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: “Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería poñer :DIPLOMADO EN TRABALLO SOCIAL OU GRADUADO EN TRABALLO SOCIAL OU ASISTENTE SOCIAL. As probas selectivas convocaranse nos próximos días e se non se solventase este erro as consecuencias para a cidadanía, os profesionais e o desenvolvemento das funcións destes titulados levarían a situacións de intrusismo profesional contrarias á lexislación vixente. Desa maneira obrigaría ás organizacións colexiais, e aos profesionais coa titulación universitaria oficial de Diplomatura ou Grao en Traballo Social a emprender as medidas administrativas e xudiciais necesarias para a defensa dos seus dereitos. A redacción actual xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema Público de Servizos Sociais de Galicia. Moitas grazas.

13 - Escrito por ELADIO DE VICENTE FERNÁNDEZ o 04/11/2019 19:20

Na convocatoria (borrador) de prazas de traballo social da Xunta de Galicia, está mal o apartado de "titulación" porque xa está mal recollida a titulación na Lei 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de emedidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social. A redacción actual na Lei 2/2015, xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia.

14 - Escrito por ELADIO DE VICENTE FERNÁNDEZ o 04/11/2019 19:37

SOLICITAMOS VALOREN MODIFICAR A REDACCIÓN DO APARTADO "TITULACIÓN" REQUERIDA PARA ACCEDER Á ESCALA DE TRABALLO SOCIAL POR ESTAR MAL REDACTADA NA LEI 2/2015 DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA. Na convocatoria (borrador) de prazas de traballo social da Xunta de Galicia, está mal o apartado de "titulación" porque xa está mal recollida a titulación na Lei 2/2015. Por iso é preciso modificar a Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, trátase de unha modificación mínima que debe ser recollida na lei de emedidas. Na Lei 2/2015, na "Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia" na escala de traballo social no apartado titulación onde pon literalmente que a titulación esixida será: " Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas"; Debería engadir : "Que habiliten para exercer como traballador/a social"( isto sería que ademais do grao, o título de asistente social ou o de diplomatura en traballo social). O texto final quedaría así: 1)) Diplomado en Traballo Social ou graduado nunha titulación equivalente da rama de ciencias sociais, que habilite para exercer como traballador/a social. Ou 2) Diplomado en Traballo Social ou Graduado en traballo social ou Asistente social. A redacción actual na Lei 2/2015, xera malestar entre as/os profesionais, xera inseguridade xurídica e pode afectar á profesionalización e a consolidación do Sistema público de Servizos sociais de Galicia.

Engadir unha opinion

Cubra os campos do formulario e prema no botón enviar.

Os campos con * son obrigatorios.

Últimas opinións

saltar ao pe de páxina