saltar ao contido

Acordos da Comisión 5ª., Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 30 de novembro de 2022

 Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 30 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación con modificacións

 

- 35491 (11/PNC-003259)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Carreira Pazos, Iria e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reducir as listas de espera do Servizo Galego de Saúde

BOPG n.º 328, do 08.06.2022

 

Sométese a votación separada por puntos:

 

Puntos 1 e 2: resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Puntos 3 e 4: resultan aprobados pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:

 

1º.- Elaborar e poñer en marcha antes de que de remate o presente ano un plan de choque debidamente orzamentado para a redución das listas de espera na sanidade pública no que se atenda tamén á dotación de persoal precisa para lograr este obxectivo.

 

2º.- Ter operativos todos os recursos dos que dispón o Sergas (camas, quirófanos, etc.) co fin de non realizar ningunha derivación de doentes á sanidade privada mentres existan recursos dispoñíbeis e susceptíbeis de ser utilizados nos centros públicos.”

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 43591 (11/PNC-003837)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir as baixas das e dos profesionais sanitarios no Centro de Saúde de Caldas de Reis

BOPG n.º 410, do 16.11.2022

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a cubrir as baixas dos e das profesionais sanitarios no centro de saúde de Caldas de Reis para non volver a atoparse coa reiterada situación de non ter atención e ter que ser derivados a outras vilas, onde tampouco existe a seguridade de ser atendidos/as.”


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina