saltar ao contido

Proposicións non de lei aprobadas polo Pleno do Parlamento de Galicia o 20 de xuño de 2018


4.3 29465 (10/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O  Parlamento  de  Galicia  insta á  Xunta  de  Galicia  a  elaborar  un  informe  sobre    as posibilidades e circunstancias que se abren co Brexit en termos comerciais en relación aos produtos pesqueiros galegos.”
 
 
4.5 29822 (10/PNP-002189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, concesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia:
 
1. A  que,  a  través  da  Dirección  Xeral  de  Ordenación  Forestal,  certifique  a aquelas  comunidades  de  montes  veciñais  en  man  común  en  Galicia  que estean en cumprimento das súas obrigas legais, especialmente no relativo á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou xestión forestal.
 
2. A  que  a  tenza  desa  certificación  supoña  un  criterio  puntuable  na  concesión de  axudas  públicas  nas  que  poidan  ser  beneficiarias  as  comunidades  de montes.
 
3. A  que  dita  certificación  supoña  tamén  un  criterio  para  primar,  na  cesión  dos montes   veciñais   en   grave   estado   de   abandono,   mediante   un   sistema obxectivo,  ás  comunidades  de  montes  que  cumpran  a  totalidade  das  súas obrigas  legais  e  dispoñan  de  instrumento  de  ordenación  ou  xestión  forestal para os seus montes.
 
4. Impulsar a posta en marcha dos instrumentos de ordenación e xestión forestal nas comunidades de montes veciñais nas que non existan e potenciar a aplicación dos instrumentos de ordenación e xestión forestal nas comunidades onde existan, pero non cumpran coa totalidade das súas obrigas”. 
 
 
 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina