saltar ao contido

Acordos da Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, celebrada o 30 de novembro de 2023

A  Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 30 de novembro de 2023, adoptou os seguintes acordos:

 

Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión

 

Aprobación por unanimidade con modificacións

 

- 62349 (11/PNC-005243)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pérez Fernández, Rosana e 2 máis

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para abordar a situación actual do servizo de transporte público e escolar na comarca da Barbanza

BOPG n.º 599, do 22.11.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1.- Dar cumprimento inmediato aos acordos unánimes tomados no Parlamento o 28 de abril de 2022 e o 12 de maio de 2023.

2.- Utilizar todas as ferramentas incluídas no prego de cláusulas administrativas para acadar a mellora na prestación do seu servicio de transporte público na comarca do Barbanza".

 

Aprobación por unanimidade sen modificacións

 

- 59195 (11/PNC-004945)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pérez López, Noelia e 9 máis

Sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno central co obxecto de que axilice os traballos da variante exterior da alta velocidade ferroviaria en Ourense

BOPG n.º 565, do 20.09.2023

 

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

 

O texto aprobado é o seguinte:

 

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a pedir o Goberno de España que axilice os traballos da Variante Exterior de Ourense de tal xeito que se cumpran os prazos de execución previstos na contratación das obras desta infraestrutura ferroviaria".​Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina