saltar ao contido

Lexisla con Nós.

Video en lingua de signos de lexisla con nós

Nesta sección poderá opinar sobre os proxectos e proposicións de lei que se atopan en tramitación no Parlamento de Galicia, así como doutros temas de interese.

Este é un foro construtivo, orientado a enriquecer os textos lexislativos, polo que non se admiten descualificacións.

Non se publicarán bulos nin comentarios ofensivos.

Debates abertos:

Últimas leis en tramitación:

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (11/PL-000012)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 (11/PL-000011).

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022

Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2022-2026 (11/PL-000010).

Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2022-2026

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que o papel de Galicia como produtora de enerxía eléctrica reverta no seu desenvolvemento social e económico. (11/PPLC-000003)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que o papel de Galicia como produtora de enerxía eléctrica reverta no seu desenvolvemento social e económico

Proposición de lei de reforma do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. (11/PPL-000008)

Proposición de lei de reforma do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (11/PPL-000007)

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia. (11/PL-000009)

Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de fixeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego. 11/PPLI-000001(11611).

Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de fixeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (11/PPL-000006)

Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, co texto refundido das disposicións legais en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres. (11/PPL-000006)

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais  en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento. (11/PPL-000005)

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento

Proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia. (11/PPL-000003).

Proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia.

Proposición de lei de simplificación administrativa e do apoio á reactivación económica de Galicia.

Proposición de lei de simplificación administrativa e do apoio á reactivación económica de Galicia (11/PPL-000002).

Proposición de lei de modificación da lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Proposición de lei de modificación da lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (11/PPL-000001).

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas.

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. (11/PL-000008).

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. (11/PL-000007).

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia.

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia. (11/PL-000006)

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia.

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia. (11/PL-000005 ).

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia.

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia. (11/PL-000004).

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia.

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia. (11/PL-000003 ).

Proxecto de lei de Ordenación do Territorio de Galicia.

Proxecto de lei de Ordenación do Territorio de Galicia. (11/PL-000002).

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia.

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia. (11/PL-000001).

Proposición de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia.

Proposición de lei, formulada polos grupos parlamentarios Popular de Galicia, do Bloque Nacionalista Galego e dos Socialistas de Galicia, de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia (11/PPLR-000001)

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencia dos servizos meteorolóxicos radicados en Galicia á Xunta de Galicia.

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencia dos servizos meteorolóxicos radicados en Galicia á Xunta de Galicia. (11/PPLC-000002).

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria.

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (11/PPLC-000001).

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia. (10/PL-000025)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido. (10/PPLC-000020)

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Proxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia. (10/PL-000024)

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia

Proxecto de lei de pesca continental de Galicia. (10/PL-000023)

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia.

Proxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia.  (10/PL-000022)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións, para a mellora do acceso á rede no rural de Galicia.

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións, para a mellora do acceso á rede no rural de Galicia. (10/PPLC-000019)

Proposición de lei, do Grupo parlamentario Mixto, de imposto sobre grandes establecementos comerciais

Proposición de lei de imposto sobre grandes establecementos comerciais. (10/PPL-0000045)

Proxecto de lei de ordenación do territorio de Galicia

Proxecto de lei de ordenación do territorio de Galicia. (10/PL-000021)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados,  de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido. (10/PPLC-000018)

Proposición de lei, do Grupo parlamentario Mixto, de mellora da mobilidade sostible nas estradas e rúas de Galicia ou Lei do carril bicicleta, de modificación da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, e da Lei 2/2016, do solo de Galicia

Proposición de lei de mellora da mobilidade sostible nas estradas e rúas de Galicia ou Lei do carril bicicleta, de modificación da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, e da Lei 2/2016, do solo de Galicia.(10/PPL-000044)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. (10/PL-000020)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. (10/PL-000019)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de reforma da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, de despenalización da eutanasia e axuda ao suicidio

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de reforma da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, de despenalización da eutanasia e axuda ao suicidio.(10/PPLC-000017)

Proposición de lei do Grupo Mixto, de bebidas azucradas

Proposición de lei de bebidas azucradas. (10/PPL-000043)

Proposición de lei de modificación do Grupo Mixto, da escala de gravame do imposto autonómico do patrimonio.

Proposición de lei de modificación da escala de gravame do imposto autonómico do patrimonio. (10/PPL-000042)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso, relativa á modificación da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de autonomía e se modifican de

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso, relativa á modificación da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con Estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias . (10/PPLC-000016)

Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno

Proposición de lei, para presentar ante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno. (10/PPLC-000015)

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencia dos servizos meteorolóxicos radicados en Galicia á Xunta de Galicia

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencia dos servizos meteorolóxicos radicados en Galicia á Xunta de Galicia.(10/PPLC-000014)

Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.

Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.  (10/PL-000018)

Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario

Proxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario. (10/PL-000017)

Proposición de lei, Grupo Parlamentario de En Marea, pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000041)

Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia

Proxecto de lei do patrimonio natural de Galicia . (10/PL-000016)

Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019

Proxecto de lei polo que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019.  (10/PL-000015)

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Proposición de lei, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,das artes escénicas de Galicia

Proposición de lei das artes escénicas de Galicia. (10/PPL-000040)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia

Proposición de lei para a mellora da asistencia primaria no Sistema público de saúde de Galicia.  (10/PPL-000039)

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia

Proxecto de lei de Administración dixital de Galicia. (10/PL-000014)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria. (10/PPL-000038)

Proposición de lei do G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais para a Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, co obxecto de proporcionar recursos adicionais para a atención primaria

Proposición de lei de modificación da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais para a Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, co obxecto de proporcionar recursos adicionais para a atención primaria. (10/PPL-000037)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de reforma da Lei 1/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística

Proposición de lei de reforma da Lei 1/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. (10/PPL-000036)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia

Proposición de lei de creación da Oficina de Control Orzamentario no Parlamento de Galicia. (10/PPL-000035)

Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia

Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia. (10/PL-000013)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de renda social galega

Proposición de lei de renda social galega. (10/PPL-000034)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000002)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario de En Marea, de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia. (10/PPLR-000003)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000013)

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria

Proposición de lei orgánica, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria. (10/PPLC-000012)

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. (10/PL-000012)

Proposición de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia

Proposición de lei reguladora da actividade dos grupos de interese en Galicia. (10/PPL-000033)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas .(10/PL-000011)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (10/PL-000010)

Proposición de lei de modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para promover determinadas actuacións para a mellora medioambiental

Proposición de lei de modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para promover determinadas actuacións para a mellora medioambiental. (10/PPL-000031)

Proposición de lei, para para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza en Galicia

Proposición de lei, para para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza en Galicia. (10/PPLC-000011)

Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios  públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000030)

Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia

Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia. (10/PPL-000029)

Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia

Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia. (10/PPL-000028)

Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde . (10/PPL-000027)

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia. (10/PPL-000026)

Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia

Proposición de lei para a protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias na contratación de préstamos e créditos hipotecarios en Galicia. (10/PPL-000025)

Proposición de lei pola que se regula a publicidade sanitaria e sociosanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei pola que se regula a publicidade sanitaria e sociosanitaria de centros e actividades na Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000024)

Proposición de lei, formulada polo G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proposición de lei, formulada polo G. P. dos Socialistas de Galicia, de modificación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000023)

Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais

Proposición de lei galega de recoñecemento e apoio das familias monoparentais. (10/PPL-000022)

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia.

Proposición de lei de reforma da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia . (10/PPL-000021)

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para introducir medidas de acción positiva no ámbito universitario e da investigación. (10/PPL-000019)

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso dos Deputados, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. (10/PPLC-000010)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, formulada polo G. P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben público e de garan

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, formulada polo G. P. do Bloque Nacionalista Galego, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, para o impulso da electricidade como un ben público e de garantía no seu acceso. (10/PPLC-000009)

Proposición de lei de modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde

Proposición de lei de modificación da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias, co obxecto de reforzar o Sistema público de saúde.(10/PPL-000020)

Proposición de lei do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia

Proposición de lei do imposto sobre as bolsas de plástico dun só uso en Galicia. (10/PPL-000018)

Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (10/PPL-000017)

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social

Proposición de lei, para a súa remisión ao Congreso, de modificación do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social. (10/PPLC-000010)

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. (10/PPL-000016)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, para unha tributación xusta do consumo de enerxía eléctrica. (10/PPLC-000008)

Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables

Proposición de lei relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.  (10/PPL-000015)

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.

Proposición de lei de modificación orzamentaria para o impulso dun plan de mellora da atención primaria.  (10/PPL-000012)

Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei para a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. (10/PPL-000011)

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.  (10/PL-000009)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (10/PL-000008)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (10/PL-000007)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña.

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. .(10/PPLC-000006)

Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas

Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas (10/PL-000006)

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia

Proposición de lei pola que se modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. (10/PPL-000010)

Proxecto de lei de portos de Galicia

Proxecto de lei de portos de Galicia (10/PL-000005)

Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia

Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. (10/PPL-000009)

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia - 339 (10/PPLI-000001)

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia  (10/PPLI-000001)

Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Proxecto de lei de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (10/PL-000004)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, consonte o artigo 87.2 da Constitución, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, consonte o artigo 87.2 da Constitución, sobre o establecemento dun rexistro diario da xornada de traballo nas empresas (10/PPLC-000005)

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento

Proposición de lei de creación do Instituto Galego de Crédito e Investimento (10/PPL-000008)

Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (10/PPL-000007)

Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei integral de identidade de xénero da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000006)

Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia

Proposición de lei integral de identidade de xénero na Comunidade de Galicia (10/PPL-000005)

Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia

Proposición de lei integral de identidade de xénero de Galicia (10/PPL-000004)

Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei reguladora da participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000003)

Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia (10/PL-000003)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. (10/PPLC-000004)

Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Proposición de lei de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 . (10/PPL-000002)

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Di

Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura  (10/PPLC-000003).

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPLC-000002)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, orgánica de transferencia da titularidade e das competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico. (10/PPLI-000002)

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito socioeconómico

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (10/PL-000002)

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017 (10/PL-000001)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia (10/PPLC-000001)

Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se aproba o modelo de financiamento de Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade ( 10/PPL-000001 )

Proposición de lei de modificación da Lei 1/1993, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo. 09/PPLI-000014

Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital Montecelo

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética. 09/PPLI-000013

Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a pobreza enerxética
saltar ao pe de páxina