saltar ao contido

Designación da ponencia do proxecto de lei de estradas de Galicia

A Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión do 4 de abril de 2013, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de natureza normativa
Proxecto de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 2059 (09/PL-000004)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de estradas de Galicia
BOPG n.º 78, do 03.04.2013
 
G.P. Popular de Galicia (P):
D. Alejandro Gómez Alonso (titular)
D. Román Rodríguez González (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia (S):
D. Raúl Fernández Fernández (titular)
D. José Antonio Sánchez Bugallo (suplente)
 
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (AGE):
D. Antón Sánchez García (titular)
D. David Fernández Calviño (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D.ª Ana Belén Pontón Mondelo (titular)
D.ª María Tereixa Paz Franco (suplente)
 
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2013

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina