saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o día 16 de decembro de 2014

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 16 de decembro de 2014, ás 16:30 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 9 de decembro de 2014, a orde do día da sesión é a seguinte:
 
Punto 1. Textos lexislativos
 
1.1 Debate e votación do Ditame, elaborado pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, do Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. núm. 29229, 09/PL-000021).
Publicación ditame da Comisión, BOPG n.º 384, do 01.12.2014
Publicación de emendas e votos particulares, BOPG n.º 384, do 01.12.2014
 
1.2 Debate de totalidade do Proxecto de lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración (doc. núm. 29642, 09/PL-000022).
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 05.11.2014
 Publicación de emendas á totalidade, BOPG n.º 387, do 05.12.2014
 
1.3 Debate e votación do Ditame, elaborado pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da Proposición de lei pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias (doc. núm. 9964, 09/PPLI-000007)
 
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 31123 (09/MOC-000103)
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
 Ron Fernández, José Javier
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co crecemento das desigualdades en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 27221, publicada no BOPG nº 342, do 17.09.2014, e debatida na sesión plenaria do 02.12.2014)
 
2.2 31129 (09/MOC-000104)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Acuña do Campo, María Carmen
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proceso de xubilacións forzosas desenvolvido polo Sergas nos últimos anos (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 25351, publicada no BOPG nº 325, do 12.08.2014, e debatida na sesión plenaria do 02.12.2014)
 
2.3 31139 (09/MOC-000105)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Paz Franco, María Tereixa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación e o aproveitamento da superficie agraria, así como o incremento da base territorial das explotacións. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 29569, publicada no BOPG nº 369, do 06.11.2014, e debatida na sesión plenaria do 02.12.2014)
 
Punto 3. Proposicións non de lei en Pleno
 
3.1 29580 (09/PNP-002145)
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
 Beiras Torrado, Xosé Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co déficit de tarifa do sector eléctrico
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 369, do 06.11.2014
 
3.2 29255 (09/PNP-002113)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e 3 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a paralización dos procesos de execución hipotecaria en curso, a procura polas entidades financeiras de solucións negociadas e compartidas e a devolución ás familias das cantidades indebidamente cobradas, así como a aplicación dunha quitación no importe das hipotecas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 365, do 30.10.2014
 
3.3 29543 (09/PNP-002140)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Blanco Paradelo, Moisés e 8 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar nas emerxencias a coordinación entre as entidades dependentes da Administración autonómica e local
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 369, do 06.11.2014
 
3.4 30285 (09/PNP-002187)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Puy Fraga, Pedro e 9 máis
 Sobre o impulso da Xunta de Galicia, ante a Administración competente, dun estudo das vías de recoñecemento e cualificación legal que inclúan, no ámbito laboral e da Seguridade Social, as singulares estruturas e funcións do deporte non profesional, especialmente no caso de figuras como adestradores, técnicos, monitores ou semellantes
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 26.11.2014
 
3.5 30375 (09/PNP-002210)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa redacción que presenta o Proxecto de lei de reforma da Lei Orgánica sobre protección da seguridade cidadá que se está a tramitar no Congreso dos Deputados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 26.11.2014
 
3.6 30604 (09/PNP-002216)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e Paz Franco, María Tereixa
 Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Defensa en relación coas condicións de uso do campamento militar de Santa Cruz de Parga, no concello de Guitiriz
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 03.12.2014
  
3.7 30671 (09/PNP-002222)
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
 Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas rebaixas salariais e en materia laboral que formula o plan de axuste aprobado por Citroën
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 03.12.2014
 
3.8 30726 (09/PNP-002231)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co remate do saneamento integral da ría de Pontevedra e a depuración dos concellos que verten nela, á vista da intención da Comisión Europea de denunciar a España e a Galicia diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 386, do 03.12.2014
 
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 25355 (09/INT-000903)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Burgo López, María Concepción e 2 máis
 Sobre a proposta do ministro de Educación de cambiar a organización do ensino universitario e a implantación de graos de tres anos máis dous de máster
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 325, do 12.08.2014
 
4.2 26022 (09/INT-000946)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Sobre a extensión da protección por desemprego no seu nivel asistencial ante as novas situacións de necesidade que creou a profunda e prolongada crise
 Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG n.º 336, do 08.09.2014
 
4.3 29722 (09/INT-001083)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Iglesias Sueiro, Carmen
 Sobre a privatización global do sistema público galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 372, do 12.11.2014
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 31084 (09/POPX-000109)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Méndez Romeu, José Luis
 Sobre a valoración do incumprimento dos compromisos adquiridos polo presidente da Xunta de Galicia
 
5.2 31122 (09/POPX-000110)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Jorquera Caselas, Francisco Xesús
 Sobre a valoración da situación enerxética de Galicia
 
5.3 31130 (09/POPX-000111)
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
 Díaz Pérez, Yolanda
 Sobre as consecuencias económicas da xestión do presidente da Xunta de Galicia
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 25860 (09/POP-002329)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Paz Franco, María Tereixa
 Sobre as actuacións que ten previsto realizar o Goberno galego para garantir un trato fiscal xusto para a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 334, do 04.09.2014
 
6.2 31133 (09/PUP-000168)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
 Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da incorporación do Concello de Carballo ao Plan de transporte metropolitano da área da Coruña
 
6.3 30632 (09/POP-002763)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Val Alonso, José Ramón e 4 máis
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación co impacto que vai ter a redución de incentivos polo servizo de interrompibilidade, no consumo de enerxía das instalacións industriais galegas intensivas, como Alcoa
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 03.12.2014
 
6.4 31083 (09/PUP-000165)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vázquez Fernández, Manuel e 3 máis
 Sobre o número de doentes galegos que están a recibir os novos tratamentos contra a hepatite C
 
6.5 31124 (09/PUP-000167)
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
 Beiras Torrado, Xosé Manuel e 6 máis
 Sobre as políticas públicas que vai rectificar a Xunta de Galicia para reverter o incremento do paro e a precariedade laboral do persoal eventual do Sergas, nomeadamente o de enfermaría
 
6.6 29653 (09/POP-002686)
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
 Díaz Pérez, Yolanda
 Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia diante do Goberno central para evitar as demoras e impagos de salarios ás persoas traballadoras da empresa Cleanet adxudicataria do servizo público de limpeza das dependencias do Arsenal en Ferrol
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 372, do 12.11.2014
 
6.7 30429 (09/POP-002746)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 García Pacín, María Isabel e 6 máis
 Sobre o contido da liña de axudas da Consellería do Medio Rural e do Mar para o ano 2014 dirixida a potenciar as razas gandeiras autóctonas de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 380, do 26.11.2014
 
6.8 30639 (09/POP-002765)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodas Chapela, Daniel
 Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para posibilitarlle á frota artesanal do xeito a continuidade da pesca da sardiña
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 386, do 03.12.2014

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria a devandita reunión.
 
Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2014

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina