saltar ao contido

Constitución da Comisión de investigación das antigas caixas de aforros

A comisión non permanente de investigación para analizar e avaliar a evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidades da súa transformación en bancos, incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos, co obxecto de rematar so traballos realizados na IX Lexislatura, na súa sesión do 23 de xaneiro de 2017, adoptou os seguintes acordos:
-  (10/COCE-000004)

Constitución da comisión
-  (10/CEEM-000023)
Elección dos membros da Mesa

Mesa:
Dona Marta Rodríguez Arias (P) (presidenta)
Dona Cristina Isabel Romero Fernández (P) (vicepresidenta)
Don José Manuel Lago Peñas (EM) (secretario)

Vogais:

Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Dona Teresa Egerique Mosquera
Don Martín Fernández Prado
Don José González Vázquez
Dona María Guadalupe Murillo Solis
Don Pedro Puy Fraga
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):
Don Antón Sánchez García
 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Xoaquín María Fernández Leiceaga
Don Abel Fermín Losada Álvarez
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo
 
 
Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2017
 
 
Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina