saltar ao contido

Acordo da Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na sesión do 2 de febreiro de 2017

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación sen modificacións

- 2670 (10/PNC-000277)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia para a redacción do novo Plan forestal de Galicia tendo en conta as directrices do Consello Forestal de Galicia
BOPG n.º 43, do 12.01.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que na redacción do novo Plan Forestal de Galicia se sigan as directrices consensuadas polo Consello Forestal de Galicia."

 

Saúdos, Gabinete de Comunicación do Parlamento de Galicia

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina