saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 26 de abril de 2018

 A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 26 de abril de 2018, adoptou os seguintes acordos:.
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
- 27969 (10/PNC-002177)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e 2 máis
Sobre o desenvolvemento polo Goberno galego, a través da Axencia de Turismo de Galicia, dun proxecto para o estudo e a posta en marcha de plantacións de frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago, así como as actuacións que debe levar a cabo ao respecto
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia  a:
 
1.- Desenvolver, a través da Axencia de Turismo de Galicia, un proxecto para estudar e poñer en marcha plantacións de frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago.
 
2.- Implicar neste proxecto a toda a industria forestal de Galicia, escolas forestais universitarias, centros educativos das zonas polas que percorre o Camiño, asociacións de defensa da natureza, etc.
 
3.- Desenvolver pezas didácticas sobre cultura e patrimonio forestal destinadas aos  peregrinos,  así  como,  información  sobre  as  especies  e  ecosistemas  que rodean ao Camiño de Santiago".

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina