saltar ao contido

Acordos da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 3 de maio de 2018

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 3 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 28011 (10/PNC-002195)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para cumprir o artigo 15 da Lei 52/2007 e retirar o nome da "Rúa do Caudillo" en Beade (Ourense)
BOPG n.º 280, do 21.03.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a comunicarlle ao concello de Beade que cumpra o artigo 15.1 da Lei 52/2007; retire nun prazo de 3 meses o nome de "Rúa do Caudillo" e o substitúa por un que respecte a memoria Histórica Democrática."
 
Aprobación por unanimidade sen modificacións
 
- 28418 (10/PNC-002236)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Gómez Salgado, Carlos e 7 máis
Sobre o inicio polo Goberno galego dos traballos para a realización dun estudo respecto das características senlleiras dos entroidos tradicionais de Galicia, como paso previo á incoación do procedemento para a súa declaración progresiva como ben de interese cultural
BOPG n.º 287, do 04.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que, como paso previo ao inicio do procedemento para a súa declaración progresiva como Ben de Interese Cultural (BIC), comece os traballos para a realización dun estudo sobre as características senlleiras dos Entroidos tradicionais de Galicia."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina