saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 22 de maio de 2018

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 22 de maio de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 15 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

Punto 1. Comparecencia
 
1.1 30968 (10/CPP-000062)
 Da Sra. conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por petición propia, para dar conta da súa política en materia de economía circular
 
Punto 2. Mocións
 
2.1 30816 (10/MOC-000088)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar as consecuencias no mercado financeiro galego da posible desaparición do Banco Pastor como entidade propia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 9314, publicada no BOPG n.º 120, 31.05.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
2.2 30847 (10/MOC-000089)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas enfermidades profesionais. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 21522, publicada no BOPG n.º 229, 19.12.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
2.3 30874 (10/MOC-000090)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Pierres López, María Luisa
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28982, publicada no BOPG n.º 293, 18.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 08.05.2018)
 
Punto 3. Proposicións non de lei
 
3.1 13046 (10/PNP-001110)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
 Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas e accións de recoñecemento para as empresas que colaboran e participan no desenvolvemento da FP
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017
 
3.2 27068 (10/PNP-001918)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 3 máis
 Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da consideración de "proximidade"” para a liña ferroviaria atlántica de Galicia, así como a apertura, de xeito paralelo, dun proceso de diálogo para aumentar as frecuencias dos servizos ferroviarios ofertados e rebaixar o prezo dos billetes de tren
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
3.3 29370 (10/PNP-002139)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento das entidades locais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018
 
3.4 29758 (10/PNP-002185)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
 Sobre as medidas que debe adoptar e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o acceso da sociedade galega aos contidos audiovisuais que distribúen as distintas plataformas en versión orixinal subtitulada en galego
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
3.5 29964 (10/PNP-002203)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Fernández Prado, Martín e 8 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa construción dunha nova variante para Ribeira, entre a glorieta do final da autovía da Barbanza AG-11 e a estrada DP-7303
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
3.6 30345 (10/PNP-002243)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Vázquez Verao, Paula
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para promover o uso normal da lingua galega e facilitar o seu coñecemento no ensino infantil, así como nos centros de atención á infancia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
3.7 30400 (10/PNP-002251)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 12 máis
 Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para salvagardar a asistencia sanitaria prestada polo Centro Galego de Bos Aires, así como o seu patrimonio, a súa obra social e o seu legado
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
3.8 30468 (10/PNP-002256)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co financiamento das obras de construción do porto exterior de Punta Langosteira e as súas conexións, así como a posición do Parlamento de Galicia en relación coa devolución polo Goberno central á cidade da Coruña dos peiraos de Calvo Sotelo, Batería e San Diego garantindo o seu destino a fins sociais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
Punto 4. Interpelacións
 
4.1 2127 (10/INT-000085)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Díaz Villoslada, Juan Manuel e 5 máis
 Sobre a estratexia da Xunta de Galicia para fomentar o retorno, en plenitude de dereitos, das persoas galegas emigradas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 28, do 14.12.2016
 
4.2 3070 (10/INT-000105)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a situación das urxencias no Sergas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 48, do 19.01.2017
 
4.3 30455 (10/INT-001007)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección do patrimonio cultural do Camiño de Santiago
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018
 
Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 
5.1 30960 (10/POPX-000091)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre  a data prevista polo Goberno galego para a remisión ao Parlamento de Galicia da auditoría de KPMG que supostamente recomendaba a fusión das caixas de aforro galegas
 
5.2 30961 (10/POPX-000092)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Fernández Leiceaga, Xoaquín María
 Sobre a opinión do Goberno galego referida aos resultados das últimas avaliacións coñecidas respecto do sistema sanitario público de Galicia
 
5.3 30965 (10/POPX-000093)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis
 Sobre o traslado á cidadanía de información veraz e completa respecto das motivacións da acción de Goberno da Xunta de Galicia
 
Punto 6. Preguntas ao Goberno
 
6.1 22800 (10/POP-002750)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para impulsar a participación de Galicia nos asuntos europeos nesta etapa de cambio
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 241, do 17.01.2018
 
6.2 30909 (10/PUP-000164)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos cambios previstos pola Dirección da CRTVG na programación da Radio Galega a partir do mes de setembro de 2018
 
6.3 30952 (10/PUP-000165)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das modificacións que se pretenden introducir na grella de programación da Radio Galega
 
6.4 26187 (10/POP-003113)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia, na defensa do dereito á vivenda, para afrontar a burbulla do alugamento
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 264, do 21.02.2018
 
6.5 26945 (10/POP-003203)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da inauguración o día 30 de decembro de 2017 das obras de ampliación da ponte de Rande, antes de que estivesen rematadas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 272, do 07.03.2018
 
6.6 22975 (10/POP-002758)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do inicio da segunda fase da conversión do aeródromo de Rozas nun centro tecnolóxico e industrial de avións non tripulados, así como as solucións elixidas para as licitacións de mellora dos servizos públicos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 247, do 25.01.2018
 
6.7 24019 (10/POP-002908)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Egerique Mosquera, Teresa e 7 máis
Sobre as circunstancias e condicións do traslado desde Bos Aires a Galicia do cadro de Castelao "A derradeira leición do mestre" para a súa exhibición no museo da Cidade da Cultura
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 251, do 01.02.2018 
 
6.8 30121 (10/POP-003531)
 Grupo Parlamentario de En Marea
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da reformulación do Centro Dramático Galego tendo en conta todos os axentes das artes escénicas implicados
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 299, do 03.05.2018
 
6.9 30149 (10/POP-003535)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar o prazo de presentación de alegacións en relación coa tramitación do expediente para declarar a Ribeira Sacra como ben de interese cultural, coa categoría de paisaxe cultural
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 302, do 09.05.2018 
 
6.10 30959 (10/PUP-000166)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da oferta de prazas en escolas públicas infantís da Comunidade Autónoma de Galicia para o vindeiro curso 2018-2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
 
Santiago de Compostela, 15 de maio de 2018
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina