saltar ao contido

Acordo da Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, celebrada o 21-06-2018

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 21 de xuño de 2018, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 28953 (10/PNC-002291)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e doce deputados e deputadas máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dunha convocatoria anual dun concurso de proxectos en materia agroforestal para poñer en valor aqueles que destaquen polo seu carácter innovador. (Procedemento de urxencia)
BOPG n.º 289, do 11.04.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e 3 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a establecer una convocatoria anual dun concurso de proxectos en materia agroforestal para poñer en valor aqueles que destaquen polo seu carácter innovador."
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina