saltar ao contido

Acordos da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, celebrada o 06-07-2018

A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 6 de xullo de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación con modificacións
 
- 31961 (10/PNC-002598)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 12 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia, coa participación do sector, de plans de innovación específicos para o desenvolvemento de novos usos da madeira, novos materiais de base biolóxica e de aplicación do deseño que contribúan a mellorar a valorización dos produtos da industria forestal
BOPG n.º 319, do 13.06.2018
 
Sométese a votación a transacción coa emenda do G.P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 33163) e resulta aprobada , por 9 votos a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a elaborar plans de innovación específicos para o desenvolvemento de novos usos da madeira, novos materiais de base biolóxica e de aplicación do deseño que contribúan a mellorar a valorización dos productos da industria forestal galega, coa participación dos axentes económicos e sociais dos sectores implicados.
 
Ditos plans terán un carácter transversal e contarán con recursos no próximo orzamento de 2019."
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 30298 (10/PNC-002436)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias e carencias que presenta en materia de sinalización e seguridade o Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense
BOPG n.º 301, do 08.05.2018
 
Sométese a votación a transacción coas emendas dos GG. PP. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 33164) e Popular de Galicia (doc. núm. 33171), e resulta aprobada  pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado, con modificacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
 
"O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galicia a:
 
1.- Acometer, segundo o Plan Director do Camiño de Santiago, a mellora da sinalización da Vía da Prata, no que tamén estará incluído o núcleo de Seixalbo prevista para o ano 2019, priorizando os puntos críticos.
2.- Executar a mellora xa prevista no proxecto promovido pola Xunta de Galicia de mellora de seguridade viaria na estrada OU-105 en Seixalbo, con especial atención ao paso por debaixo da ponte da vía do tren estudando a vibilidade dun paso de peóns nas proximidades segundo a normativa vixente de seguridade vial ao tempo que se mellore a sinalización das advertencias de perigo en ambos os sentidos de circulación.
 
3. Recordar ao Concello de Ourense as súas obrigas a respecto dos desbroces e limpeza de maleza no perímetro rural e a existencia de ordes de Axudas da Xunta de Galiza para a accesibilidade e sinalización dos distintos recursos turísticos, ás que se poderá acoller para realizar a sinalización dalgún elemento patrimonial de interese, como a capela de Santa Águeda. "

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina