saltar ao contido

Composición da Comisión de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018) 27.09.2018

Constitución e composición da Comisión non permanente de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC de A Estrada
 
A Comisión non permanente de investigación para determinar as consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (2009-2018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen atención no PAC de A Estrada, na súa sesión do 27 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
-  (10/COCE-000007)
Constitución da Comisión
 
-  (10/CEEM-000037)
Elección dos membros da Mesa
 
Mesa:
Dona Marta Rodríguez Arias (P)
(presidenta)
Don Jesús Miguel Prado Patiño
(vicepresidente)
Dona Eva Solla Fernández
(secretaria)
 
Vogais:
 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia (P):
Dona Encarnación Amigo Díaz
Don Antonio Mouriño Villar
Dona María Guadalupe Murillo Solís
Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Dona Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
 
Grupo Parlamentario de En Marea (EM):

Don Luís Villares Naveira
 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia (S):
Don Xoaquín María Fernández Leiceaga
Don Julio Torrado Quintela
 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona Ana Belén Pontón Mondelo
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina