saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 8-11-2018

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 8 de novembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 38824 (10/PNC-003114)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa consideración en situación de incapacidade ás persoas diagnosticadas dunha enfermidade crónica grave, nomeadamente oncolóxica, así como a reincorporación aos seus postos de traballo
BOPG n.º 375, do 24.10.2018
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra e 1 abstención.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno do Estado que traslade ao Pacto de Toledo a necesidade de estudar a consideración de situación de incapacidade permanente a toda persoa que sexa diagnosticada dunha enfermidade crónica grave, nomeadamente oncolóxica, durante todo o período que demore o proceso de tratamento, e as alternativas posibles para facilitar a reincorporación ao posto de traballo cando acade a curación definitiva."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina