saltar ao contido

Resolucións aprobadas no Debate de política xeral de 2019

O Pleno do Parlamento de Galicia, na sesión do día 25 de setembro de 2019 aprobou, no punto único da orde do día (Debate anual de política xeral: doc. núm. 55751, 10/DEBA-000003), as seguintes resolucións:

1.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver, en colaboración co Goberno do Estado, un Plan de Mobilidade Sostible.
-Cun renovado FEVE que unise Ferrol e Ribadeo como tren de cercanías.
-Cercanías entre Ferrol e Coruña.
-Tren que vertebre o eixo Coruña-Lugo-Ourense-Santiago como o que hai entre a cidade herculina e Vigo”.
Aprobada por unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Mixto verbo da proposta de resolución núm. 8 do G.P. Mixto)
 
2.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar, cun substancial aumento de persoal e medios a reflectir de xeito concreto nos orzamentos de 2020, os instrumentos autonómicos para a mobilización de terras, incluíndo a intermediación para a compravenda de explotacións enteiras, que poida actuar para a mobilización produtiva dos montes veciñais en man común abandonados (sempre co beneplácito das/os comuneiros/as titulares), que contemple o apoio específico a aqueles proxectos solventes que necesitan terras e non as teñan e que poda xestionar fincas privadas abandonadas”.
Aprobada por 67 votos a favor, ningún en contra e 6 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Mixto verbo da proposta de resolución núm. 33 do G.P. dos Socialistas de Galicia)
 
3.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir que calquera incorporación de novas universidades ao Sistema universitario de Galicia evite efectos negativos ás existentes e produza complementariedade e non reiteración coa oferta de titulacións destas”.
Aprobada por 54 votos a favor, 20 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución núm. 5 do G.P. dos Socialistas de Galicia)

4.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a, en coordinación coas deputacións provinciais e os concellos de Galicia, continuar traballando na creación do Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia e a formulación do Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galicia para que sexa aprobado canto antes”.
Aprobada por unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 31 do G.P. dos Socialistas de Galicia.)
 
5.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar apoiando os traballos da Mesa de política pesqueira ante o brexit constituída en Galicia, con participación de todos os axentes implicados co obxecto de analizar e facer fronte ás consecuencias derivadas para este sector do brexit, especialmente en termos operativos e loxísticos, así como a apoiar a demanda recollida no ditame que o Comité das Rexións aprobou de forma unánime por proposta de Galicia para que a Unión Europea habilite, de ser preciso, un fondo específico  de axudas urxentes con dotación orzamentaria suficiente para paliar os efectos do brexit sobre a economía dos sector marítimo-pesqueiro e da cadea mar-industria das rexións europeas, especialmente de Galicia”.
Aprobada por unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. dos Socialistas de Galicia, o G.P.  Mixto e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 29  do G.P. dos Socialistas de Galicia e 39 do G.P. Mixto)
 
6.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Mobilizar no Banco de Terras 170.000 hectáreas necesarias para dotar as explotacións agrogandeiras de base territorial e para a incorporación de mozas e mozos emprendedores que reactiven a economía rural primando tamén o aspecto transformador dos produtos agrogandeiros.
2. Demandar do Goberno do Estado medidas urxentes que garantan unha remuneración xusta polo litro de leite que cubra os custos de producción”.

Aprobada por 64 votos a favor, 10 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. do Bloque Nacionalista Galego e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 17 do G.P. Bloque Nacionalista Galego)
 
7.ª  Resolución
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España que se cumpran os prazos comprometidos de xeito que o AVE de conexión coa Meseta e o resto de capitais españolas estea en probas antes de que remate este ano e que en 2020 estea funcionando con todas as garantías de seguridade e poidan mercarse os billetes; así como a solicitar do Goberno central unha planificación dos investimentos necesarios para a renovación das conexións ferroviarias de Galicia aproveitando a chegada do novo ramal do Corredor Atlántico que conectará o noroeste peninsular, particularmente o treito ferroviario Ponferrada-Monforte, a conexión Monforte-Ourense-Vigo, a conexión A Coruña-Lugo-Monforte, a conexión A Coruña-Ferrol, Ferrol-Ribadeo, a saída sur de Vigo e conexión con Porto e as conexións coas principais plataformas loxísticas e cos portos de interese xeral do Estado; así como a mellora dos servizos de viaxeiros nestas liñas e a mellora da política tarifaria a través do abaratamento do prezo dos billetes e flexibilización do sistema de bonos.»
Aprobada por unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o entre o G. P. do Bloque Nacionalista Galego e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 25 do G.P. Bloque Nacionalista Galego)
 
8.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a combater con todos os medios a sinistralidade e a violencia viaria poñendo en marcha as seguintes actuacións:
1. Crear unha mesa institucional e social para a elaboración do Plan de seguranza viaria de Galicia 2021-2025 que sexa un gran acordo de país arredor desta materia, coa participación das administracións, das organizacións sindicais, das entidades sociais e de todos os sectores relacionados coa mobilidade.
2. Destinar todos os recursos orzamentarios necesarios para continuar desenvolvendo actuacións específicas na rede viaria de competencia autonómica dirixidas a eliminar os puntos negros e os treitos de concentración de accidentes, mellorar a seguranza nas travesías urbanas e, nomeadamente, protexer as persoas que se desprazan a pé e en bici.
3. Impulsar as actuacións previstas en materia de mobilidade, nomeadamente a construción de variantes e circunvalacións de núcleos urbanos.
4. Xestión polo Goberno galego das competencias relacionadas co tráfico e a seguranza viaria”.
Aprobada por unanimidade de 73 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o  G. P. do Bloque Nacionalista Galego e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 27 do G.P. Bloque Nacionalista Galego)
 
9.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que demande do Goberno central a convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financeira para aprobar un mecanismo  de transferencia inmediata dos 700 millóns de euros retidos polo Ministerio de Facenda e que debe a Galicia, ao tempo que se inicie o procedemento para o establecemento dun mecanismo automático de actualización do sistema e de liquidación das entregas á conta, non dependente da vontade do Goberno central. Este debe ser  o primeiro paso da modificación urxente do vixente sistema de financiamento autonómico, reclamando un novo sistema que garanta a suficiencia financeira de Galicia, un maior grao de autonomía financeira, maior capacidade normativa sobre os tributos cedidos e o cumprimento do principio de lealdade institucional”.
Aprobada por 55 votos a favor,  ningún en contra e 19 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Grupo Común da Esquerda e o G.P. Popular de Galicia verbo da proposta de resolución número 4 do G.P. Grupo Común da Esquerda)
 
10.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver un novo Plan de fomento das exportacións, sobre todo en mercados alleos á UE, para reducir a dependencia excesiva deste mercado e a dependencia tamén excesiva dos sectores téxtil e automobilístico. Con actuacións ante as pemes co obxectivo de incrementar o número de empresas exportadoras, sobre todo nos sectores presentes na transición ecolóxica e na industria agroalimentaria e pesqueira”.
Aprobada por 58 votos a favor e 10 en contra e 6 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. Mixto e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 31 do G.P. Mixto)
 
11.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a programar ao longo do vindeiro ano 2020 un abandono progresivo do uso de herbicidas no control da vexetación das marxes das estradas autonómicas, primando sempre a seguranza viaria dos usuarios. Do mesmo xeito, a solicitar ao Ministerio de Fomento que realice unha programación análoga para o abandono deste tipo de produtos”.
Aprobada pola unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. Mixto e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 23 do G.P. Mixto)
 
12.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver un Plan galego de rehabilitación enerxética dos edificios centrado en tres eixes:
• Vivendas vulnerables ou con alto grao de deterioración.
• Edificios privados de residentes non vulnerables.
• Edificios de nova construción. Edificios de consumo case nulo (nZEB)”.
 Aprobada por 58 votos a favor e 10 en contra e 6 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. Mixto e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 33 do G.P. Mixto)
 
13.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a instar ao Goberno do Estado a aprobación inmediata do estatuto das industrias electrointensivas tendo en conta todas as alegacións presentadas polos traballadores, as empresas e a Xunta de Galicia e o cambio da regulación do sector eléctrico para baixar o recibo aos fogares e ás empresas”.
Aprobada por 64 votos a favor, ningún en contra e 10 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. Mixto e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 35 do G.P. Mixto)
 
14.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a traballar xunto coas entidades sociais e a Federación Galega de Municipios e Provincias para acadar un consenso que leve á actualización e ampliación da Axenda Social Única durante o primeiro semestre de 2020, de tal maneira que se concreten indicadores claros en cada unha das áreas: pobreza infantil, emprego, vivenda, dependencia e inclusión social, de acordo cos obxectivos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable”.
Aprobada por 60 votos a favor, 4 en contra e 10 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 13 do G.P. Popular de Galicia)

15.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver un novo paquete de impulso fiscal ao rural nos tributos que dependen de Galicia co obxectivo de incentivar os arrendamentos pactados a través do Banco de Terras, a mobilización de parcelas que se integran nun polígono agroforestal, a participación de proxectos de investidores no rural ou o uso de instrumentos de xestión conxunta da terra; ao tempo que dá cumprimento íntegro ás propostas do ditame da Comisión de estudo sobre política forestal relativas á recuperación de terras agroforestais, nomeadamente dando pulo ao programa de recuperación de aldeas modelo e aos proxectos de recuperación de grandes áreas que comezaron no 2017, así como a desenvolver un plan efectivo de instauración de zonas de pastoreo como aproveitamento forestal.
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar, cun substancial aumento de persoal e medios a reflectir de xeito concreto nos orzamentos de 2020, os instrumentos autonómicos para a mobilización de terras, incluíndo a intermediación para a compravenda de explotacións enteiras,  que poida actuar para a mobilización produtiva dos montes veciñais en man común abandonados, que contemple o apoio específico a aqueles proxectos solventes que necesitan terras e non as teñan e que poida xestionar predios privados abandonados”.
Aprobada por 64 votos a favor, 4 en contra e 6 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 11 do G.P. Popular de Galicia)
 
16.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a estender á totalidade dos xulgados galegos o modelo de salas de vistas integramente dixitais, dotadas co equipamento necesario para permitir a celebración da vista nun contexto de expediente dixital electrónico; ao tempo que aborda, tamén, a dotación tecnolóxica nas salas de declaración tipo Gesell (salas habilitadas para tomarlles declaracións aos menores) que se demandan nas principais sedes xudiciais; ao tempo que a dirixirse ao Goberno do Estado para que dote Galicia das unidades xudiciais que precisa e reforce os órganos xudiciais nas xurisdicións necesitadas de apoio, para o que deberá considerar prioritaria a proposta de novos xulgados para Galicia que realice a Comisión Mixta formada por Xunta e Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fundamentalmente para a creación de prazas dun novo maxistrado nas Salas da Audiencia Provincial de Lugo e de Pontevedra en Vigo e dun novo Xulgado do Social en Lugo”.
Aprobada por 70 votos a favor, 4 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 32 do G.P. Popular de Galicia)

17.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a impulsar unha atención especial e redobrada aos aspectos sociais do eido marítimo-pesqueiro, con atención senlleira á consecución dunha remuda xeracional na pesca, executando na súa totalidade as partidas orzamentarias destinadas a garantir esta remuda xeracional. En particular, demandarase da Unión Europea o apoio económico para aquelas melloras a bordo que teñan que ver con avances en habitabilidade, seguranza (especialmente sistemas para manter as embarcacións a flote no caso de accidentes ou sistemas individuais de localización) e conectividade, empregando estes fondos europeos  coa máxima eficiencia nas distintas liñas de axudas, evitando que ao remate do programa se teñan que devolver fondos á Unión Europea. Ademais, renovarase e adecuarase o apoio social no caso de accidentes mediante a prestación de axudas específicas e disporanse medidas conducentes a evitar as perdas de ingresos por posibles disfuncións no sistema de control de biotoxinas”.
Aprobada por 64 votos a favor, 10 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 23 do G.P. Popular de Galicia)
 
18.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar as medidas de prevención contra os lumes forestais a través da actualización da planificación de distrito referente aos incendios, incorporando os novos plans municipais nun prazo de dous anos, así como a promover actuacións en perímetros de alto risco naquelas zonas onde este risco, combinado co estado de abandono, as fagan urxentes, cumprindo así a totalidade das recomendacións do informe do Grupo de Expertos de apoio á Comisión do Parlamento de Galicia sobre incendios forestais, antes de que remate esta lexislatura, para aplicalas na campaña 2020-2021”.
Aprobada por 58 votos a favor, 10 en contra e 6 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 31 do G.P. Popular de Galicia)
 
19.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia reitera a súa solidariedade co pobo de Venezuela, ante a grave crise económica, política e social que derivaron na peor crise humanitaria da súa historia, e en especial coas persoas galegas residentes nese país, ás que apoiamos na defensa dos seus dereitos fundamentais, que se ven conculcados de xeito cotián.  Así mesmo, insta a Xunta de Galicia para que reclame ao Goberno do Estado que actúe no ámbito das súas competencias de xeito directo ou ante o Goberno de Venezuela, segundo proceda, para facer posible a súa garantía. Así mesmo, no ámbito das súas competencias, a Xunta de Galicia porá en marcha un programa de atención específico para a atención ás persoas galegas residentes en Venezuela, singularmente facilitando as mellores condicións para a instalación en Galicia no momento do seu retorno”.
Aprobada por 58 votos a favor, 16 en contra e ningunha abstención.
(Resolución resultante da transacción entre o G. P. dos Socialistas de Galicia e o G.P. Popular de Galicia verbo da Proposta de Resolución número 33 do G.P. Popular de Galicia)
 
20.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a seguir traballando pola consecución real e efectiva da igualdade, impulsando a elaboración do VIII Plan Estratéxico de Galicia para a Igualdade 2021-2024, e a través da posta en marcha de medidas de carácter transversal e interseccionais encamiñadas a conseguir unha maior sensibilización social, con especial atención á prevención mediante a aplicación de protocolos de detección nas áreas de educación e sanidade, aplicación da perspectiva de xénero na elaboración e definición das políticas públicas, fomento dunha cultura igualitaria e inclusiva, consecución e apoio da igualdade real no deporte, uso de redes sociais para a divulgación de campañas e fomento de programas ou medidas que promocionen a igualdade, con especial atención entre a xuventude e o eido educativo, implicación dos medios de comunicación para a erradicación de todo tipo de linguaxe non inclusiva, publicidades ou comentarios de carácter sexista e promovendo así mesmo a empregabilidade feminina en sectores que contan cunha importante demanda de profesionais, impulsando programas formativos que faciliten a incorporación de mulleres a ámbitos profesionais masculinizados, fundamentalmente na industria.
 
Especial atención merecen as mulleres do rural, e a Xunta de Galicia propiciará accións para o recoñecemento e visibilización das mulleres que viven no rural, favorecendo o seu apoderamento ante calquera situación e en calquera ámbito, e seguirá impulsando políticas activas, arbitrando medidas para compaxinar a vida laboral no campo coa actividade familiar e para mellorar as cotas femininas nas organizacións agrarias e gandeiras, como medio para lograr un trato equilibrado e igualitario no sector.
 
Igualmente, procederá á aprobación e aplicación do I Plan de Igualdade da Administración Xeral da Xunta de Galicia, actualmente en fase de elaboración”. 
Aprobada por 58 votos a favor, ningunha en contra e 16 abstencións.
(Resolución resultante da transacción entre o G.P. Popular de Galicia e o G. P. Mixto verbo da Proposta de Resolución número 38 do G.P. Popular de Galicia e a 28 do G.P. Mixto)
 
21.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a non permitir a utilización de cultivos enerxéticos para a produción de biomasa, ao cumprimento da Lei de Montes de Galicia, Lei de Incendios forestais de Galicia e Lei de Conservación da Natureza para limitar a plantación de eucaliptos en zonas de protección medioambiental, terreos agrícolas ou faixas de protección, erradicando esta especie  nas  zonas  ocupadas,  a  implementar  medidas  para  a  promoción  de bosques autóctonos ou madeiras nobres autóctonas que poidas servir para a fabricación de taboleiros de madeira, a deixar a 0 o incremento que inclúe o borrador da superficie de eucaliptos do 8, 12%, isto é, de 25.000 hectáreas, así como o incremento de masas mixtas, a garantir a recuperación de terreos forestados ilegalmente, e a garantirse unha xestión sustentable do monte, dende o punto de vista social, ambiental e económico, así como blindar a paisaxe de mosaico tan característica do noso país”.
Aprobada por 61 votos a favor, ningún en contra e 13 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 24 do G.P. Mixto)
 
22.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a facilitar o acceso a terra para a produción de alimento e garantir unha Superficie Agraria Útil (SAU) suficiente para as granxas galegas e a aposta polos usos gandeiros, sobre todo en extensivo e de pasto, e agrícolas recuperando e aumentando terreos aptos para estes usos”.
Aprobada pola unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 25 do G.P. Mixto).
 
23.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a instar ao Goberno do Estado o  remate das conexións dos portos principais coa rede Europea de transporte de mercancías”.
Aprobada pola unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 32 do G.P. Mixto).
 
24.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que adopte, con carácter urxente, medidas concretas para paliar os efectos sobre a actividade económica, o emprego e os dereitos dos galegos e galegas residentes no Reino Unido diante dunha posible saída  da Unión Europea sen acordo.
Entre as  medidas  que se deberán contemplar, están todas aquelas encamiñadas a facilitar o retorno e a ocupación dos traballadores e traballadoras galegos que teñan   que   abandonar   o   Reino   Unido   como   consecuencia   do   Brexit,   o asesoramento especializado para as persoas que se vexan afectadas nos seus dereitos de residencia ou cidadanía, o apoio aos sectores económicos que se vexan máis afectados para a procura de novos mercados e as xestións necesarias perante o Goberno do Estado e a Comisión Europea para garantir a continuidade da actividade da flota galega nas augas territoriais do Reino Unido”.
Aprobada pola unanimidade de 74 deputados e deputadas.
(Proposta de resolución núm. 5 do G.P. Grupo Común da Esquerda).
 
25.ª  Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a urxir do Goberno central que transfira de inmediato á Comunidade Autónoma de Galicia os 700 millóns de euros comprometidos para 2019 e que aínda debe, polos conceptos de actualización das entregas á conta do exercicio do ano 2019 (330 millóns de euros), devolución da mensualidade do IVE do exercicio de 2017 (200 millóns de euros) e incentivos por cumprir todos os parámetros de estabilidade orzamentaria en 2017 e 2018 (170 millóns de euros), xunto co financiamento dos compromisos adquiridos con Galicia noutras materias como as infraestruturas ou a atención á dependencia”.
Aprobada por 51 votos a favor, ningún en contra e 23 abstencións.
(Proposta de resolución núm. 1 do G.P. Popular de Galicia).
 
26.ª Resolución
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover unha dotación de servizos máis ampla en todos os concellos do rural galego a través de medidas como: o desenvolvemento de novas medidas para a mellora de cobertura de telefonía móbil; a garantía, en colaboración coa FEGAMP, do acceso a servizos financeiros; o incremento de recursos de igualdade; o favorecemento de recursos de conciliación para a atención á infancia e a persoas maiores ou a extensión do autobús de coidados porta a porta aos 200 concellos de menos de 5.000 habitantes; todo isto ao tempo que reclama do Goberno central a aprobación definitiva da Estratexia nacional fronte ao reto demográfico”.
Aprobada por 54 votos a favor, 20 e