saltar ao contido

Convocatoria do Pleno do Parlamento de Galicia previsto para o 28 de xaneiro de 2020

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 28 de xaneiro de 2020, ás  10:00  horas, no pazo do Parlamento.
 
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 21 de xaneiro de 2020, a orde do día da sesión é a
seguinte:
 
Punto Preliminar.  
 
Prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia da nova deputada dona Ana Belén García Vidal

Punto 1.    Textos lexislativos
 
1.1 Debate de totalidade do Proxecto de lei de ordenación do territorio de Galicia (doc. núm. 60034, 10/PL-000021)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 578, do 17.12.2019
 
1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P. Mixto, de reforma da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, de despenalización da eutanasia e axuda ao suicidio (doc. núm. 57326, 10/PPLC-000017)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 548, do 17.10.2019
 
Punto 2.    Comparecencia
 
 61984 (10/CPP-000119)
 Do señor vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para informar da axenda galega plantexada diante diante do Goberno Central para a súa concreción e execución
 
Punto 3.    Mocións
 
3.1 60303 (10/MOC-000174)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación do sector naval. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 57041, publicada no BOPG n.º 547, do 16.10.2019, e debatida na sesión plenaria do 17 de decembro de 2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
3.2 60306 (10/MOC-000176)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos servizos hospitalarios de urxencias (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 59274, debatida na sesión plenaria celebrada o 18 de decembro de 2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
3.3 60315 (10/MOC-000175)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Casal Vidal, Francisco
 Sobre a política do Goberno galego ante a crise xerada polo peche das centrais térmicas de carbón (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 57809, debatida na sesión plenaria do 18 de decembro de 2019)
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
Punto 4. Proposicións non de lei
 

4.1 52569 (10/PNP-004623)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 sobre as medidas en relación cos danos provocados polo xabaril
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 579, do 18.12.2019
 
4.2 58789 (10/PNP-004373)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa implantación de novas titulacións nos campus universitarios
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 564, do 19.11.2019
 
4.3 58933 (10/PNP-004379)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre a postura do Parlamento de Galicia respecto do acordo da Asemblea de Madrid no que se insta á ilegalización de determinados partidos políticos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
4.4 59184 (10/PNP-004403)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Arias Rodríguez, Raquel e 9 máis
 Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central co fin de simplificar o proceso de retorno dos españois e das súas familias
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 569, do 27.11.2019
 
4.5 59871 (10/PNP-004465)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co estaleiro Barreras e o sector naval da ría de Vigo
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 578, do 17.12.2019
 
4.6 60166 (10/PNP-004492)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Pérez Seco, José Manuel
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co baixo nivel de execución orzamentaria que presenta o Instituto Galego de Promoción Económica nos anos 2016, 2017 e 2018, así como a consecución dos seus obxectivos
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
4.7 60232 (10/PNP-004528)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Villares Naveira, Luis e Casal Vidal, Francisco
 Sobre a creación polo Instituto Galego de Promoción Económica dun programa de liquidez para o adianto aos traballadores dos salarios pendentes de pagamento cando a empresa é declarada insolvente ou en concurso de acredores
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
4.8 61449 (10/PNP-004561)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
 Sobre as medidas que debe levar a cabo o Goberno galego para esixir ao Goberno de España a convocatoria urxente da Mesa das Pontes
 Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 590, do 15.01.2020

Punto 5. Interpelacións
 
5.1 59392 (10/INT-002032)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
 Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación da atención primaria do sistema sanitario de Galicia
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 572, do 04.12.2019
 
5.2 59917 (10/INT-002049)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Solla Fernández, Eva
 Sobre a sanidade pública
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 578, do 17.12.2019
 
5.3 59959 (10/INT-002050)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
 Sobre a política do Goberno galego en relación cos dereitos e coas garantías da dignidade das persoas enfermas terminais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 578, do 17.12.2019
 
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
 

6.1 61986 (10/POPX-000184)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Pontón Mondelo, Ana Belén
 Sobre a posibilidade de ocultar a xestión levada a cabo polo Goberno galego durante unha década en relación coa defensa dos intereses de Galicia
 
6.2 61988 (10/POPX-000185)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón
 Sobre as conclusións extraídas polo Goberno galego respecto do conflito do paritorio de Verín
 
6.3 61991 (10/POPX-000186)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Caballero Miguez, Gonzalo
 Sobre a asunción de responsabilidades polos problemas que se están a xerar co peche do paritorio de Verín
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno
 

7.1 60314 (10/POP-007072)
 Grupo Parlamentario Mixto
 Rodríguez Estévez, David e 2 máis
 Sobre os medios dos que dispoñen os concellos de Alta Montaña para facer fronte ás nevadas, estudando solucións e alternativas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
7.2 60770 (10/POP-007190)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Castiñeira Broz, Jaime e 8 máis
 Sobre as xestións que ten feito a Xunta de Galicia desde que coñeceu a decisión do Goberno español de deixar sen servizo de venda de billetes presencial a partir do 31 de decembro oito estacións ferroviarias galegas
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 587, do 10.01.2020
 
7.3 61219 (10/POP-007324)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
 Sobre a organización e a seguridade do transporte escolar de varios centros da provincia de Ourense en xaneiro de 2020
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 590, do 15.01.2020
  
7.4 61955 (10/PUP-000293)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
 Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto da rectificación do actual proxecto de construción dunha estación intermodal en Ourense e a recuperación do inicialmente previsto
 
7.5 61959 (10/PUP-000294)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
 Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das incidencias producidas no servizo público de transporte escolar na provincia de Ourense no reinicio da actividade dos centros educativos tralas vacacións do Nadal
 
7.6 60977 (10/POP-007245)
 Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda
 Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
 Sobre si vai proceder o Goberno galego a declarar a caducidade do procedemento para a actualización e reapertura da mina de Touro por sobrepasar os prazos para a súa tramitacións sinalados no artigo 33.4 da Lei 13/2013 de avaliación ambiental
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 587, do 10.01.2020
 
7.7 61333 (10/PUP-000288)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis
 Sobre a valoración do Goberno galego ao respecto do anunciado polo Goberno do Estado en materia enerxética
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 590, do 15.01.2020
 
7.8 61953 (10/PUP-000292)
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
 Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
 Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o mantemento dos 225 postos de traballo e o futuro da actividade produtiva da empresa Isidro 1952
 
7.9 61157 (10/POP-007306)
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
 Torrado Quintela, Julio e 2 máis
 Sobre a política da Xunta de Galicia respecto do servizo de paridoiro nos hospitais comarcais
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 590, do 15.01.2020
 
7.10 61215 (10/POP-007323)
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia
 Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 9 máis
 Sobre a previsión por parte do Goberno galego de actuacións de mellora no Hospital de Verín
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 590, do 15.01.2020
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2020

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina