saltar ao contido

Acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, celebrada o 22 de xaneiro de 2020

A  Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 22 de xaneiro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso

Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación por unanimidade con modificacións
 
- 60310 (10/PNC-004828)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre os medios dos que dispoñen os concellos de Alta Montaña para facer fronte ás nevadas, estudando solucións e alternativas
BOPG n.º 584, do 07.01.2020
 
Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover mecanismos de coordinación e colaboración coas entidades locais e outras administración co ánimo de completar as necesidades de intervención e dotación de medios materiais que poidan ter os concellos para melloar a vialidade invernal nas vías da nosa comunidade, aplicando criterios de selección que atendan aos riscos identificados no PLATERGA e demais instrumentos de planificación de emerxencias."

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina