saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 15 de xullo de 2021

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 15 de xullo de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Procedementos de control e impulso
Proposicións non de lei en Comisión

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 16962 (11/PNC-001723)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar incorporando vantaxes ao Carné Xove
BOPG n.º 155, do 16.06.2021

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

"O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar incorporando máis vantaxes ao Carné Xove para seguir promovendo entre as novas xeracións descontos no ámbito cultural, no aloxamento, nos transportes, no comercio ou no ensino."


Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina