saltar ao contido

Acordo da Comisión 4ª, Educación e Cultura, celebrada o 7 de setembro de 2021

 A  Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 8 de setembro de 2021, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de control e impulso
 
Proposicións non de lei en Comisión
 
Aprobación sen modificacións
 
- 16456 (11/PNC-001664)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para retomar os traballos de elaboración do plan de dinamización e impulso da lectura en Galicia
BOPG n.º 147, do 02.06.2021
 
Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e 5 abstencións.
 
O texto aprobado é o seguinte:
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a retomar os traballos de elaboración do Plan de dinamización e impulso da lectura en Galicia o antes posible”.

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina