saltar ao contido

Acordo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, celebrada o 23 de setembro de 2021

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reunión do 23 de setembro de 2021, adoptou o seguinte acordo:
 
Procedementos de natureza normativa

 
Proposición de lei
 
Designación da Ponencia
 
- 16419 (11/PPL-000007)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de reforma da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
BOPG n.º 144, do 26.05.2021
 
 
G.P Popular de Galicia (P):
D.ª Paula Prado del Rio (titular)
D.ª Noela Pérez López (suplente)
 
G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
D.ª Olalla Rodil Fernández (titular)
D.ª Noa Presas Bergantiños (suplente)
 
G.P. dos Socialistas de Galicia(S):
D.ª Noa Susana Díaz Varela (titular)
D.ª Paloma Castro Rey (suplente)
 
 
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina